บทนำ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน 18 สถานี  หัวลำโพงถึงบางซื่อ)  และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง 16 สถานี  เตาปูนถึงคลองบางไผ่) มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล  การสำรวจนี้เป็นการสำรวจในระดับสากลที่ดำเนินการโดยบริษัทระบบรถไฟฟ้าใต้ดินทั่วโลก  ผลการสำรวจจะถูกนำไปเปรียบเทียบระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ


บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้เวลาเพียง 3-5 นาที และขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นที่ท่านมีต่อรถไฟฟ้า MRT  โดยหมายถึง รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน 18 สถานี  หัวลำโพงถึงบางซื่อ) เท่านั้น  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับทุกประการ การนำเสนอข้อมูลจะทำในภาพรวมโดยไม่มีการแสดงข้อมูลรายบุคคลและจะไม่ถูกนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด


บริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

T