Rydym ni, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn edrych ar fanteision ac anfanteision Cymhwyster Bagloriaeth Cymru* ac rydym yn awyddus i glywed gan y rhai ohonoch chi a gafodd yr opsiwn i astudio Bagloriaeth Cymru o 2015 ymlaen.
 • Myfyrwyr - hoffem glywed sut ydych chi'n teimlo am astudio Bagloriaeth Cymru a ph'un a ydych yn teimlo y bydd/ei fod yn fuddiol i'ch addysg, cyflogaeth a bywyd.
 • Rhieni/Gwarcheidwaid - hoffem glywed am eich barn ar y cymhwyster a'i fanteision/anfanteision i'ch plentyn.
 • Deallwn nad yw pawb am roi'r wybodaeth hon - gallwch gwblhau'r arolwg os ydych chi'n dymuno, ond nid oes rhaid
 • Am manylion llawn am sut bydd unrhyw data personal sy'n cael ei ddarparu yn cael ei ddefnyddio, ewch i ein nodyn ar breifatrwydd
Nid oes rhaid i chi roi eich enw nac enw'r ysgol neu goleg yr ydych chi neu'ch plentyn yn mynychu. Dylai'r cwestiynau gymryd tua 5-10 munud i'w cwblhau.

English version

Bydd yr arolwg yn cau am 5pm ddydd Iau 20 Medi. 
Bydd y Pwyllgor yna yn casglu mwy o dystiolaeth yn ystod tymor yr Hydref ac ysgrifennu adroddiad ar beth mae nhw wedi ei glywed. Mae'r Pwyllgor at hyn o bryd yn gobeithio cyhoeddi'r adroddiad yn hwyr yn ystod tymor y Gwanwyn 2019 (mae hwn yn dibynu ar unrhyw fusnes annisgwyl, brys arall sy'n codi).
 
Diolch!

Mae'r arolwg hwn ar gyfer pobl ifanc a rhieni/gwarcheidwaid. Fodd bynnag, os ydych chi:
 • yn gweithio yn y sector addysg (ysgol uwchradd, coleg), cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am y digwyddiadau grwpiau trafod yr ydym yn eu trefnu yn nhymor yr hydref: sally.jones11@assembly.wales
Mae'r ymgynghoriad cyffredinol hefyd ar agor i bawb a gallwch dod o hyd i'r manylion yma: Ymgynghoriad Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

*Dyfarniad yw Cymhwyster Bagloriaeth Cymru sy'n cynnwys cyfuniad o gymwysterau gan gynnwys:
 • y Dystysgrif Her Sgiliau – cymhwyster yn seiliedig ar sgiliau sy'n galluogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau ar gyfer addysg, cyflogaeth a bywyd;
 • dewis o gymwysterau ategol o faint a lefel penodol (fel TGAU, Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol cyfatebol);
 • TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.
Caiff ei ddyfarnu ar dair lefel:
 • Bagloriaeth Cymru Sylfaen (lefel 1), a ddyfernir yng nghyfnod allweddol 4 neu ar ôl 16 oed;
 • Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (lefel 2), a ddyfernir yng nghyfnod allweddol 4 neu ar ôl 16 oed;
 • Bagloriaeth Cymru Uwc

T