Cyflwyniad
Introduction

***PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION***

***SGROLIWCH I LAWR AM Y FERSIWN SAESNEG***

Rydym yn cynnal arolwg BLYNYDDOL o bob myfyriwr er mwyn helpu i dywys ein gwaith yn Undeb Bangor, ac eleni rydym yn cynnig gwobr o dalebau Amazon o £10 i rai myfyrwyr ffodus fydd yn llenwi'r arolwg. Er mwyn cael eich cynnwys yn y raffl, rhowch eich cyfeiriad e-bost prifysgol ar ddiwedd yr arolwg.

Byddwch hefyd yn helpu eich hun a'ch cyd-fyfyrwyr drwy gymryd rhan yn yr arolwg, a dim ond 10 munud y bydd yn ei gymryd. Mae'r arolwg wedi ein helpu i wella bywyd myfyrwyr yn y Brifysgol mewn nifer o ffyrdd, fel sicrhau gwasanaeth llyfrgell 24 awr yn ystod amser tymor, cadw prynhawniau Mercher yn rhydd i bob myfyriwr, a sicrhau clybiau a chymdeithasau am ddim i bob myfyriwr. Bydd pob ymateb a gawn yn ei gwneud yn haws i ni sicrhau'r newidiadau rydych chi am eu gweld yn eich bywyd.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roir i'n helpu i wella'r gwasanaeth a ddarparwn i fyfyrwyr a gwneud argymhellion i'r Brifysgol. Mae croeso i chi wneud sylwadau yr ydych yn hapus i ni eu dyfynnu'n ddienw mewn adroddiadau a negeseuon mewnol ac allanol.

Diolch am roi eich amser, a gobeithio cewch chi flwyddyn wych!

Ruth, Tatenda, Helen, James a Mirain


EVERY YEAR we run a survey for all students to inform our work in Undeb Bangor, and this year we are giving away £10 Amazon Vouchers to some lucky students who take our survey. In order to be entered into our draw please enter your university email address at the end of the survey!

Simply by taking this survey though, which only takes 10 minutes, you're already helping students win! This survey has helped us improve life for students at the University in countless ways, not least the implementation of a 24hour library during term time, Wednesday afternoons’ free for all students and free clubs and societies for all students. Every response we get makes it easier for us to make the changes you want to see to your lives.

We will use the information provided to help us improve the service we provide to students and make recommendations to the University. Please provide comments that you are happy for us to quote anonymously in internal and external reports and communication.

Thanks for taking the time, and hope you have a great year!

Ruth, Tatenda, Helen, James and Mirain

T