Dweud eich dweud am ddiwylliant, y Gymraeg a chyfathrebu yng Nghymru yn Arolwg yr Haf

Yn ystod haf 2016, gofynnodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i aelodau o'r cyhoedd yng Nghymru am eu syniadau ynglŷn â’r hyn roeddent yn teimlo y dylai ein blaenoriaethau fod a dewis pa faterion y dylem ymchwilio iddynt nesaf. Dyma'r tro cyntaf i bwyllgor y Cynulliad ofyn i bobl Cymru benderfynu ar ymchwiliad pwyllgor yn y dyfodol.

Ymatebodd 2,660 o bobl i'r bleidlais. O'r un ar ddeg ymchwiliad posibl, daeth ‘ariannu addysg a mynediad ati’ i’r brig gydag 20 y cant o'r bleidlais. Gallwch ddarllen ein hadroddiad yma a gwylio ffilm fer am ein stori, a’r daith rydym wedi bod arni gyda’n gilydd isod:Mae safbwyntiau a barn cyhoedd Cymru wrth wraidd ein gwaith felly, gan adeiladu ar lwyddiant y bleidlais gyhoeddus gyntaf, rydym wedi cyfuno syniadau a gyflwynwyd gennych chi ynghyd ag ymchwiliadau y gobeithiwn eu hystyried yn fuan ac rydym yn gofyn i bobl Cymru ymgysylltu â ni a dweud wrthym pa un yw eu blaenoriaeth.

Bydd yr ymchwiliad buddugol yn un o dri ymchwiliad a gynhelir nesaf, gan y byddwn hefyd yn cynnal ymchwiliadau ar gefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg a rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol.

Mae'r arolwg yn dod i ben ddydd Llun 8 Hydref. Gallwch ddysgu mwy am y bleidlais a'n gwaith drwy fynd i'n gwefan neu ein dilyn ar Twitter @SeneddDGCh 

Diolch

Bethan Sayed AC

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
A hoffech ddarllen y canllaw diogelu data?

Question Title

* 1. A hoffech ddarllen y canllaw diogelu data?

T