Rhagarweiniad/Introduction

 
11% of survey complete.

Fel rhan o fy mhrosiect ymchwil, rwyf yn casglu gwybodaeth am arferion a dewisiadau gwylio cynulleidfa S4C. Dyma ragor o wybodaeth, neu ewch i waelod y dudalen i gychwyn yr holiadur. Diolch.
As part of my research project, I'm collecting information on S4C audience's viewing habits and choices. Here is some more information, or scroll to the bottom of the page to begin the survey. Thank you.
Fydd yr holiadur yma yn cymryd 5-7 munud i'w gwblhau/ This survey will take 5-7 minutes to complete


A oes rhaid i mi gymryd rhan? Do I have to take part?

Mae cyfrannu i’r astudiaeth hon yn gwbl wirfoddol. Byddwch yn rhydd i dynnu’n ôl ar unrhyw adeg heb roi rheswm. Wrth gwblhau’r holiadur, rydych yn caniatau i’ch atebion cael eu defnyddio yn yr ymchwil.
Contributing to this study is voluntary.You can withdraw at any time without reason.By completing the questionnaire, you agree to your answers being used for this research.

 
A fydd fy nghyfranogiad yn gyfrinachol? Will my participation be confidential?

Bydd. Byddwn yn trin unrhyw wybodaeth yn gyfrinachol. Ni fyddwch yn darparu eich enw yn yr holiadur ac ni fydd yn bosib eich adnabod ar sail eich ymatebion.
Yes.All information provided will be confidential.You will not supply your name and it won't be possible to identify you based on any answers given.

 
Beth fydd yn digwydd i ganlyniadau’r astudiaeth? What will happen to the results of the study?

Bydd canlyniadau’r holiaduron yn cael eu dadansoddi a'u defnyddio ar gyfer traethawd PhD yn ogystal ag gan S4C.
The results will be used and analysed as part of a PhD thesis as well as being used by S4C.

Pwy sy’n trefnu'r ymchwil? Who is arranging the study?

Natalie Jones - myfyrwraig PhD Prifysgol Bangor o dan oruchwyliaeth Dr Cynog Prys, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. 
Natalie Jones - Bangor University PhD student under the supervision of Dr.Cynog Prys, School of Social Sciences, Bangor University.

Cyswllt am fwy o wybodaeth.Contact information

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Natalie Jones, Myfyrwraig PhD ar Sop44c@Bangor.ac.uk neu goruchwyliwr academaidd Dr.Cynog Prys ar C.Prys@bangor.ac.uk.
For more information please contact Natalie Jones, PhD student on Sop44c@Bangor.ac.uk or the academic supervisor Dr.Cynog Prys on C.Prys@Bangor.ac.uk

T