Do you take you child(ren) to school?

Question Title

* 1. Do you take you child(ren) to school?

T