Cwblhewch ar ddiwedd pob cwrs os gwelwch yn dda.  
Fe’ch anogir chi i ddefnyddio’r ffurflen hunanwerthuso hon fel dull o ddatblygiad personol, i adfyfyrio ac i archwilio eich arferion gan nodi newidiadau a gwelliannau yn eich addysgu ac mewn cefnogaeth sefydliadol.

 Wrth lenwi'r ffurflen hon, cyfeiriwch at yr ymrwymiad priodol fel yr amlinellir yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu a Dysgu. Er enghraifft, Ymrwymiad 3: ‘Fel cenedl ddwyieithog, deall pwysigrwydd diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg - gan gymryd cyfleoedd i ddathlu diwylliant Cymru a’i lle yn y byd.’

Cyfeiriwch os gwelwch yn dda, at y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu a Dysgu am restr o'r 10 Ymrwymiad. Gellir gweld copi o'r safonau proffesiynol ar y SharePoint Addysgu a Dysgu.
 
Please complete at the end of each course.
You are encouraged to use this self-evaluation tool as a means of professional development, to reflect on and explore your own practices and identify changes and improvements in your teaching and in organisational support.

When completing this form, please make reference to the appropriate commitment as outlined in the Professional Standards for Teaching & Learning. For example, Commitment 3: ‘Understand the importance of the Welsh culture and language as a bilingual nation -  taking opportunities to celebrate the culture of Wales and its place in the world.’

Please refer to the Professional Standards for Teaching & Learning for a list of the 10 Commitments. A copy of the professional standards can be found on the Teaching and Learning SharePoint.
Page1 / 8
 
12% of survey complete.

T