Blwyddyn yn Ddiwedd

Hoffai Cynghrair Henoed Cymru ddarganfod sut mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) yn effeithio ar fywydau pobl hŷn.

Rydym ni’n ceisio barn gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl hŷn i gasglu barn broffesiynol ynghylch yr effaith ar fywydau pobl hŷn. At ddibenion yr arolwg, ac yn unol â Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru, rydym ni’n diffinio unigolyn hŷn fel unrhyw un dros 50 oed.

Dylai gymryd oddeutu 10 munud i’w gwblhau.

Mae Cynghrair Henoed Cymru yn gynghrair o 23 o sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol sy’n gweithio gyda phobl hŷn yng Nghymru ac ar eu cyfer.

Question Title

* 1. Rôl swydd: 

Question Title

* 2. Sefydliad:

Question Title

* 3. Sector:

Question Title

* 4. Ym mha awdurdod lleol ydych chi’n gweithio?

Question Title

* 5. Ydych chi wedi cynorthwyo’n uniongyrchol pobl hŷn sydd wedi cael asesiad anghenion neu adolygiad o asesiad anghenion gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ers 6 Ebrill 2016? 

Question Title

* 6. Yn eich barn chi, mewn asesiadau anghenion / adolygiadau o’r asesiadau anghenion, a gaiff sgyrsiau gyda phobl hŷn ynghylch ‘beth sydd o bwys’ eu cynnal yn effeithiol?

Question Title

* 7. Yn eich barn chi, mewn asesiadau anghenion / adolygiadau o’r asesiadau anghenion, a yw pobl hŷn yn cael eu hannog i amlygu eu cryfderau eu hunain a’r cymorth sydd ar gael iddynt gan deulu, ffrindiau neu’r gymuned?

Question Title

* 8. Yn eich barn chi, mewn asesiadau anghenion neu’r adolygiadau o’r asesiadau anghenion, a yw pobl hŷn yn cael cyfle i gael cymorth gan unigolyn ‘arall’ priodol neu eiriolydd proffesiynol?

Question Title

* 9. Yn eich barn chi, yn dilyn asesiadau anghenion neu adolygiadau o’r asesiadau anghenion, a yw pobl hŷn yn cael eu cyfeirio at ofal priodol / gwasanaethau cymorth o gyflawni llesiant?   
(*Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn diffinio “Llesiant” mewn perthynas ag 8 rhan o fywyd unigolyn, sef (a) iechyd meddwl a chorfforol a llesiant emosiynol; (b) diogelu rhag cam-drin ac esgeulustra; (c) addysg, hyfforddiant a hamdden; (ch) perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol; (d) cyfraniad i gymdeithas; (dd) sicrhau hawliau; (e) llesiant cymdeithasol ac economaidd; (f) addasrwydd llety byw.)

Question Title

* 10. Yn eich barn chi, yn dilyn asesiadau anghenion neu’r adolygiadau o’r asesiadau anghenion, a yw pobl hŷn yn gallu cyrchu gwasanaethau cymorth priodol?

Question Title

* 11. Yn eich barn chi, yn dilyn asesiadau anghenion neu’r adolygiadau o’r asesiadau anghenion, ydych chi’n credu bod ‘cynlluniau gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’ ar gyfer pobl hŷn wedi cael eu monitro a’u gwerthuso?

Question Title

* 12. Os oeddech yn gweithio gyda phobl hŷn cyn 6 Ebrill 2016, ydych chi wedi sylwi ar newid yn y gwasanaethau sydd ar gael?

Question Title

* 13. Yn eich barn chi, pa wahaniaeth y mae’r newidiadau i’w gwasanaethau sydd ar gael wedi’i wneud i fywydau pobl hŷn?
 

Question Title

* 14. Yn eich barn chi, pa mor fodlon oeddech chi gyda safon y gwasanaethau a gynigwyd i bobl hŷn cyn 6 Ebrill 2016?

Question Title

* 15. Yn eich barn chi, pa mor fodlon ydych chi gyda safon y gwasanaethau a gynigir i bobl hŷn ers 6 Ebrill 2016?

Question Title

* 16. Rhowch unrhyw sylwadau ynghylch eich profiad o wasanaethau cymorth

Question Title

* 17. Ers 6 Ebrill 2016, ydych chi wedi gweld gwybodaeth a gynhyrchwyd gan eich awdurdod lleol i helpu pobl hŷn ddeall sut bydd y newidiadau a ddaw yn sgil y Ddeddf yn effeithio arnyn nhw, ac aelodau o’u teulu neu ofalwyr? (Gallai hyn fod ar-lein, taflen neu gyfryngau lleol.)

Question Title

* 18. Yn eich barn chi, ers 6 Ebrill 2016, a yw hi wedi bod yn haws i bobl hŷn gyrchu gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol a llesiant?

Question Title

* 19. Yn eich barn chi, ers 6 Ebrill 2016, a oes newid wedi bod yn nifer y bobl hŷn sy’n cael eu cyfeirio at sefydliadau eraill gan yr awdurdod lleol i gael cymorth? (Gallai’r sefydliadau hyn fod yn elusennau lleol, grwpiau cymunedol neu wasanaethau pobl hŷn)

Question Title

* 20. Yn eich barn chi, petai angen, a fyddai rhywun yn cael ei enwi i siarad ar ran unigolyn hŷn? (gall fod yn weithiwr proffesiynol, aelod o’r teulu neu ffrind)

Question Title

* 21. Yn eich barn chi, a yw pobl hŷn yn cael eu grymuso i gael dweud eu dweud ynghylch y cymorth a’r gwasanaethau a dderbynnir?

Question Title

* 22. Yn eich barn chi, a yw pobl hŷn yn cael eu grymuso i ddweud eu dweud wrth ddylunio gwasanaethau sy’n cael eu darparu yn eu hardal leol?

Question Title

* 23. Yn eich barn chi, a yw pobl hŷn yn gwybod sut i gyfrannu at ddylunio gwasanaethau a gyflwynir yn eu hardal leol?

Question Title

* 24. Yn eich barn chi, a yw toriadau i gyllid y sector cyhoeddus wedi cyfyngu ar allu sefydliadau (cyhoeddus/trydydd/preifat) i ddarparu gwasanaethau yn unol â’r Ddeddf?

Question Title

* 25. Yn eich barn chi, a yw cydweithio / partneriaethau ar draws gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio’n effeithiol i fodloni gofynion y Ddeddf?

Question Title

* 26. Rhowch sylwadau ynghylch unrhyw welliannau yr hoffech eu gweld i gynorthwyo datblygu’r Ddeddf yn effeithiol i gynorthwyo bywydau pobl hŷn.

Question Title

* 27. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw beth yr hoffech ei ychwanegu am eich profiadau o wasanaethau ataliol ers gweirthredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ar  6 Ebrill 2016. Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu defnyddio’n ddienw.

T