Hoffai Cynghrair Henoed Cymru ddarganfod sut mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) yn effeithio ar fywydau pobl hŷn.

I rannu eich profiadau, fe’ch gwahoddwn i gwblhau’r arolwg byr hwn.

Gallwch ei gwblhau’n uniongyrchol eich hun neu ar ran unigolyn hŷn sy’n aelod o’ch teulu, neu’n rhywun rydych chi’n gofalu amdano/amdani.

At ddibenion yr arolwg hwn ac, yn unol â Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru, rydym ni’n diffinio unigolyn hŷn fel unrhyw un dros 50 oed.

Dylai gymryd oddeutu 10 munud i’w gwblhau.

Mae Cynghrair Henoed Cymru yn gynghrair o 23 o sefydliadau gwirfoddol cenedlaethol sy’n gweithio gyda phobl hŷn yng Nghymru ac ar eu cyfer.Question Title

* 1. Rwy’n cwblhau’r arolwg hwn fel:

Question Title

* 2. Rhowch oedran

Question Title

* 3. Ym mha awdurdod lleol ydych chi/yr unigolyn hŷn yn byw?

Question Title

* 4. Oeddech chi / oedd yr unigolyn hŷn wedi cyrchu Gwasanaethau Cymdeithasol cyn cyflwyno’r Ddeddf ar 6 Ebrill 2016?

Question Title

* 5. Ydych chi / ydy’r unigolyn hŷn wedi cael asesiad anghenion neu adolygiad o asesiad anghenion gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ers 6 Ebrill 2016?

Question Title

* 6. Yn yr asesiad anghenion neu’r adolygiad o’r asesiad anghenion, a ofynnwyd beth sydd o bwys i chi / i’r unigolyn hŷn?

Question Title

* 7. Yn yr asesiad anghenion neu’r adolygiad o’r asesiad anghenion, a fu modd i chi / yr unigolyn hŷn fynegi safbwyntiau, dymuniadau a theimladau? 

Question Title

* 8. Yn yr asesiad anghenion neu’r adolygiad o’r asesiad anghenion, a’ch anogwyd chi/yr unigolyn hŷn i ddod o hyd i gryfderau a chymorth eich hun/ei hun, oddi wrth deulu, ffrindiau neu’r gymuned?

Question Title

* 9. Yn yr asesiad anghenion neu’r adolygiad o’r asesiad anghenion, a gawsoch chi/gafodd yr unigolyn hŷn gyfle i gael cymorth gan unigolyn ‘arall’ priodol neu eiriolydd proffesiynol?

Question Title

* 10. Yn yr asesiad anghenion, a’ch cyfeiriwyd chi / yr unigolyn hŷn at wasanaethau gofal a chymorth, a fyddai’n cynorthwyo llesiant*?
(*Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn diffinio “Llesiant” mewn perthynas ag 8 rhan o fywyd unigolyn, sef (a) iechyd meddwl a chorfforol a llesiant emosiynol; (b) diogelu rhag cam-drin ac esgeulustra; (c) addysg, hyfforddiant a hamdden; (ch) perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol; (d) cyfraniad i gymdeithas; (dd) sicrhau hawliau; (e) llesiant cymdeithasol ac economaidd; (f) addasrwydd llety byw.)

Question Title

* 11. Yn dilyn yr asesiad anghenion neu’r adolygiad o’r asesiad anghenion, ydych chi / ydy’r unigolyn hŷn wedi cyrchu gwasanaethau cymorth priodol?

Question Title

* 12. Yn dilyn yr asesiad anghenion neu’r adolygiad o’r asesiad anghenion, ydych chi / ydy’r unigolyn hŷn yn teimlo bod y ‘cynllun gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’ wedi cael ei fonitro a’i werthuso?

Question Title

* 13. Os oeddech chi / oedd yr unigolyn hŷn yn derbyn gwasanaethau cymorth cyn 6 Ebrill 2016, a yw’r gwasanaethau a ddarparwyd wedi newid, ac a yw hyn wedi effeithio arnoch chi / ar yr unigolyn hŷn?

Question Title

* 14. Pa wahaniaeth y mae’r newidiadau i’r gwasanaethau wedi’i wneud i’ch bywyd chi / bywyd yr unigolyn?

Question Title

* 15.  Os oeddech chi / oedd yr unigolyn hŷn yn derbyn gwasanaethau cyn 6 Ebrill 2016, pa mor fodlon ydych chi gyda safon y gwasanaeth a dderbyniwyd?

Question Title

* 16. Os ydych chi / yw’r unigolyn hŷn wedi derbyn gwasanaethau ers 6 Ebrill 2016, pa mor fodlon ydych chi gyda safon y gwasanaeth a dderbyniwyd?

Question Title

* 17. Ychwanegwch unrhyw sylwadau ynghylch eich profiad o wasanaethau cymorth

Question Title

* 18. Ers 6 Ebrill 2016, ydych chi wedi gweld gwybodaeth a gynhyrchwyd gan eich awdurdod lleol i’ch helpu i ddeall sut bydd y newidiadau a ddaw yn sgil y Ddeddf yn effeithio arnoch chi/ar yr unigolyn hŷn? Gallai hyn fod ar-lein, taflen neu gyfryngau lleol.

Question Title

* 19. Ers 6 Ebrill 2016, a yw hi wedi bod yn hawdd i chi / i’r unigolyn hŷn gyrchu gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol a llesiant? 

Question Title

* 20. Ers 6 Ebrill 2016, ydych chi wedi cael eich cyfeirio at sefydliad arall gan eich awdurdod lleol i gael cymorth? (Gallai’r sefydliadau hyn fod yn elusennau lleol, grwpiau cymunedol neu wasanaethau pobl hŷn)

Question Title

* 21. Yn eich barn chi, petai angen, a oes rhywun a all siarad ar eich rhan chi/rhan yr  unigolyn hŷn (gall fod yn weithiwr proffesiynol, aelod o’r teulu neu ffrind)

Question Title

* 22. Yn eich barn chi, ydych chi / ydy’r unigolyn hŷn yn gallu dweud eich dweud ynghylch pa gymorth a gwasanaethau a dderbynnir?

Question Title

* 23. Yn eich barn chi, ydych chi / ydy’r unigolyn hŷn yn gallu cyfrannu at ddylunio gwasanaethau a gyflwynir yn yr ardal leol?

Question Title

* 24. Ydych chi / ydy’r unigolyn hŷn yn gwybod sut i gyfrannu at ddylunio gwasanaethau a gyflwynir yn yr ardal leol?

Question Title

* 25. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw beth yr hoffech ychwanegu ynghylch eich profiad fel unigolyn hŷn ers gweithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ar 6 Ebrill 2016. Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn cael eu defnyddio’n ddienw

T