Dweud Eich Dweud

Mae National Grid ar fin dechrau adnewyddu’r llinell uwchben rhwng Abertawe a Penfro. Er mwyn i ni wella’r ffordd rydym yn gweithio, byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn llenwi’r arolwg byr hwn.

Question Title

* 1. Gwybodaeth Cyswllt

Question Title

* 2. Ydych chi’n gwybod beth National Grid yn ei wneud?

Question Title

* 3. Ydych chi’n deall pam rydym yn gwneud y gwaith hwn a sut bydd yn effeithio ar eich cymuned?

Question Title

* 4. A oes unrhyw beth arall y gallwn ei wneud i wella'ch dealltwriaeth o’r gwaith? Os oes, rhowch fanylion.

Question Title

* 5. A fyddech yn hoffi derbyn e-gylchlythyr misol er mwyn i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd rydym yn ei wneud ar ein gwaith?

Question Title

* 6. O'r hyn rydych yn ei wybod amdanom, i ba raddau, yn eich barn chi, rydym yn ymddwyn fel busnes cyfrifol?

Graddfa 1 – 10 (lleiaf cyfrifol i mwyaf cyfrifol)

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Pan gawsoch wybod ein bod am gynnal gwaith yn eich cymuned chi, oedd gennych chi unrhyw bryderon?

Graddfa 1 – 10 (dim pryder i’r pryder mwyaf)

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Os oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym, gwnewch hynny drwy ddefnyddio’r blwch isod.

Diolch yn fawr am eich amser.

Dim ond at ddibenion yr ymgynghoriad hwn y caiff y wybodaeth a rowch ei defnyddio. Caiff y data ei gadw’n ddiogel yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac ni fydd yn cael ei gyhoeddi ar sail unigol.

T