Fe fyddai Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Gâr, yn ddiolchgar iawn pe byddai Gofalwyr yn medru rhoi o’u hamser i gwblhau’r arolwg hwn, fel y gallwn gasglu tystiolaeth gan Ofalwyr ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.  Fe fydd canlyniadau’r arolwg hwn yn ein helpu i siapio’r ffordd mae gwasanaethau’n cael eu cynllunio a’u darparu yn y dyfodol.

Question Title

* 1. Ydych chi'n..?

Question Title

* 2. Faint yw eich oedran?

Question Title

* 3. Beth yw eich rhyw?

Question Title

* 4. I ba un o'r grwpiau yma ydych chi'n perthyn?

Question Title

* 5. Mae rhai pobl yn gofalu am fwy nag un person. Faint o bobl ydych chi'n gofalu amdanynt?

Question Title

* 6. Beth yw eich perthynas a'r person sy'n derbyn gofal?

Question Title

* 7. Mae gan y person(au) sy'n derbyn gofal anghenion gofal a chymorth o ganlyniad I..? (Ateb bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 8. Faint yw oedran y person(au) sy'n derbyn gofal? (Ateb bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 9. Ers faint ydych chi wedi bod yn gofalu am, neu'n helpu'r person sy'n derbyn gofal (rhowch amcan os nad ydych yn siwr)?

Question Title

* 10. Yn ychwanegol at eich rol gofalu, dywedwch pa rai o'r canlynol sy'n gymwys hefyd:

Question Title

* 11. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau sut rydych chi'n reulio eich amser, cofiwch gynnwys unrhyw beth rydych chi'n gwerthfawrogi neu'n mwynhau, gan gynnwys swydd ffurfiol, gwaith gwirfoddol neu ddi-dal?

Question Title

* 12. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n disgrifio orau faint o reolaeth sydd gennych dros eich bywyd beunyddiol?

Question Title

* 13. Gan feddwl am faint o amser sydd gennych I ofalu amdanoch chi'ch hun- o ran cael digon o gwsg neu fwyta'n dda- pa ddatganiad sy'n disgrifio eich sefyllfa bresennol orau?

Question Title

* 14. Gan feddwl am faint o gyswllt cymdeithasol rydych chi wedi'i gael gyda phobl rydych chi'n eu hoffi, pa un o'r datganiadau canlynol sy'n disgrifio eish sefyllfa gymdeithasol orau?

Question Title

* 15. Yn ystod y 6 mis diwethaf, gan feddwl am fedru cymryd seibiant o'ch cyfrifoldebau gofalu, pa un'or datganiadau canlynol sy'n disgrifio eich sefyllfa orau?

Question Title

* 16. Ydych chi'n teimlo fod gofalu wedi cael effaith ar eich iechyd a'ch lles corfforol?

Question Title

* 17. Ydych chi'n teimlo fod gofalu wedi cael effaith ar eich iechyd a'ch lles meddyliol

Question Title

* 18. a. Pa fath o gymorth ydych chi'n teimlo sydd angen arnoch i'ch helpu chi?

Question Title

* 19. b. Beth sy'n eich rhwystro rhag cyrchu'r cymorth hwn?

T