At ddibenion yr arolwg hwn, Uned DPP Prifysgol Caerdydd yw rheolwr y data. Bydd yr holl ddata a gesglir yn yr arolwg hwn yn cael ei gadw'n ddiogel gan ddarparwr meddalwedd yr arolwg (Survey Monkey) o dan gontract, ac yna'n cael ei gadw gan Uned DPP Prifysgol Caerdydd yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data Cyffredinol (2018). Bydd DPP yn defnyddio data'r arolwg, gan gynnwys atebion i gwestiynau sy'n gofyn am fanylion personol, at ddibenion yr arolwg yn unig. Ni fydd briwsion a data personol a gedwir gan eich porwr Gwe, yn cael eu defnyddio yn yr arolwg hwn.

For the purposes of this survey Cardiff University's CPD Unit is the data controller. All data collected in this survey will be held securely by the survey software provider (Survey Monkey) under contract and then retained by the CPD Unit, Cardiff University in accordance with the General Data Protection Act (2018). Data from the survey, including answers to questions where personal details are requested, will only be used by the CPD Unit for the purposes of this survey. Cookies and personal data stored by your Web browser, are not used in this survey.

Question Title

* 1. Enw Cyntaf
   First Name

Question Title

* 2. Cyfenw
   Last Name

Question Title

* 3. Rôl
    Role

Question Title

* 5. Sefydliad
     Organisation

    Rhowch enw llawn eich sefydliad.
    Please provide your organisation name in full.

Question Title

* 6. Cyfeiriad ebost
   Email address

Question Title

* 7. Rhif ffôn
   Telephone number

Question Title

* 8. Sut clywsoch chi am y gweminar am ddysgu peiriannol gyda chymwysiadau biofeddygol?
How did you find out about the Machine learning with biomedical applications webinar?

Question Title

* 9. Beth ydych chi'n gobeithio ei ennill o gymryd rhan yn y gweminar hwn?
  What do you hope to gain from attending this webinar?

Question Title

* 10. Y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau'r dyfodol a chyrsiau DPP. Os ydych chi'n hapus i gael ebyst gennym ni o bryd i’w gilydd, ticiwch y blwch perthnasol. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion cyswllt.

Keep updated about future events and CPD courses. If you are happy to receive occasional emails from us, please tick the relevant box. We will never share your contact details.

T