Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu

Question Title

Image
Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhoi ychydig funudau o’ch amser i ateb 6 chwestiwn byr ar hyfforddiant yn eich gweithle er mwyn helpu i ddatblygu modiwlau sy’n addas i’ch anghenion.

Mae gan Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu (GWLAD) gyfleoedd dysgu seiliedig ar waith ar gyfer sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe sy’n cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.                 

Cyflwynir GWLAD gan grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy gyfrwng Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae ein darpariaeth seiliedig ar waith unigryw yn cael ei hadnabod fel y Fframwaith Ymarfer Proffesiynol. Mae’r fframwaith arloesol yn galluogi unigolion i ennill amrywiaeth o gymwysterau israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys y canlynol:
  • Modiwlau Unigol
  • Tystysgrif Addysg Uwch
  • Diploma Addysg Uwch 
  • Gradd Sylfaen
  • Tystysgrif Ôl-raddedig
  • Diploma Ôl-raddedig
  • Gradd Meistr
Nod y fframwaith yw darparu cyfleoedd dysgu myfyrwyr-ganolog sy’n hygyrch, yn hyblyg ac yn gynhwysol. Yn fwy na dim, mae’n fwriad diwallu anghenion cyflogwyr a chyflogeion. Ym mhob achos, cyfunir astudiaethau academaidd â dysgu yn y gweithle er mwyn meithrin gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau perthnasol y dysgwyr i ddatblygu perfformiad yn y gwaith ac ennill cymhwyster academaidd. Mae pob cwrs yn edrych ar bwnc drwy gyfuniad o sesiynau dysgu ac ymchwil ac astudio annibynnol i greu newid cadarnhaol yn y gweithle. Gellir creu pob cymhwyster gan ddefnyddio amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael drwy gyfrwng y Fframwaith Ymarfer Proffesiynol y gellir ei addasu i anghenion eich busnes.                                                     

T