Question Title

Image
Mae'r Prosiect Pobl Ifanc Gwledig yn fudiad llawr gwlad rhyngwladol sydd yn ceisio grymuso pobl ifanc (18 i 28 mlynedd oed) i ddatblygu eu sgiliau arwain, menter a gweithredaeth, i greu newid bositif yn ei bywydau a'i cynorthwyo i chwarae rhan hanfodol mewn gwneud lleoedd gwledig yn lefydd deniadol a hyfyw i bobl ifanc adeiladu eu bywydau a'u dyfodol yno.

Mae'r prosiect yn rhan o Grŵp Rhanddeiliaid Economi Wledig a Chymunedau Covid-19 newydd Llywodraeth yr Alban ac mae gan y prosiect gyfle i roi adborth uniongyrchol i Weinidogion ynghylch sut rydych chi wedi gorfod newid ac addasu i'r 'normal newydd' a pha effaith y mae hynny wedi'i gael arnoch chi a eich cymuned. Bydd y wybodaeth a gesglir hefyd yn cael ei rannu gyda Llywodraethau eraill o fewn y Deyrnas Unedig.


Bydd yr arolwg yn cymryd tua 8 munud i'w gwblhau a gallwch aros yn ddienw. Sylwch fod yn rhaid i chi fod yn berson gwledig 18 - 28 oed i gwblhau'r arolwg, ac y bydd y canfyddiadau'n cael eu rhannu â amryw Lywodraethau o fewn y Deyrnas Unedig.

Question Title

The Rural Youth Project is kindly supported by:

Question Title

* 1. Rhyw

Question Title

* 2. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 4. Ym mha ardal cod post ydych chi'n byw? (Dim ond hanner cyntaf eich cod post sydd angen i chi ei restru, e.e SY21)

Question Title

* 5. Ai dyma lle rydych chi'n hunan ynysu?

Question Title

* 6. Gyda phwy ydych chi'n ynysu?

Question Title

* 7. Beth yw eich statws cyflogaeth (employment status)?

Question Title

* 9. Ydych chi'n gallu gweithio/ astudio o gartref?

Question Title

* 10. Pa mor bwysig yw band eang (broadband) i chi ar hyn o bryd yn ystod y cyfnod clo?

Question Title

* 11. Disgrifiwch eich mynediad at fand eang.

Question Title

* 12. A yw ansawdd eich band eang wedi dirywio yn ystod y cyfnod clo?

Question Title

* 13. Pa mor optimistaidd ydych chi'n teimlo am y dyfodol?

Question Title

* 14. Os gwelwch yn dda, dywedwch wrthym pam rydych chi'n teimlo fel hyn.

Question Title

* 15. Pa gymorth yr hoffech chi gan y Llywodraeth ac awdurdodau lleol yn syth?

Question Title

* 16. Pa mor bryderus ydych chi am effaith COVID-19 arnoch chi yn bersonol?

Question Title

* 17. Beth yw eich pryder neu ofn fwyaf ar hyn o bryd?

Question Title

* 18. Pe gallech chi grynhoi sut mae'r pandemig wedi gwneud ichi deimlo mewn tri gair, beth fyddent?

Question Title

* 19. Sut ydych chi wedi bod yn cadw mewn cysylltiad yn ystod yr amser hwn? (gwiriwch bop un sy'n berthnasol)

Question Title

* 20. Yn ddarostyngedig i ganllawiau'r Llywodraeth (subject to Government guidelines), pryd fyddech chi'n teimlo'n gyffyrddus yn mynychu cynulliadau a digwyddiadau ar ôl i'r adeg clo ddod i ben?

Question Title

* 21. Beth yw eich pryderon mwyaf ynglyn a'r amser wedi'r adeg clo ddod i ben? 

Question Title

* 22. Ydych chi'n bwriadu symud i dref neu ddinas ar ôl ir amser clo ddod i ben?

Question Title

* 23. Ydych chi'n teimlo'n fwy cysylltiedig â'ch cymuned oherwydd COVID-19?

 
50% of survey complete.

T