Deallaf mai dim ond y wybodaeth a roddir ar y cais hwn y gall panel y rhestr fer ei hystyried ac felly ei defnyddio’n sail i’w benderfyniad.

Question Title

* 1. Categori’r Wobr:-

Question Title

* 2. Manylion yr Enwebai

Question Title

* 3. Manylion yr Enwebwr

Question Title

* 4. Pa gymwysterau hyfforddi sydd gan yr enwebai?

Question Title

* 5. Rhowch ddisgrifiad bras o’r gweithgarwch gwirfoddol/hyfforddiant gan yr enwebai o Fedi 2019 i Awst 2021 (dylech gynnwys pa rolau penodol sydd gan yr unigolyn yn y clwb/ysgol)

Question Title

* 6. Disgrifiwch yr effaith y mae'r enwebai wedi'i chael ar unigolyn, tîm neu glwb o fis Medi 2019 i fis Awst 2021 yn ystod pandemig COVID-19 (Rydym yn chwilio am ffyrdd ysbrydoledig o ennyn brwdfrydedd aelodau i fod yn egnïol yn ystod y pandemig)

Question Title

* 7. Defnyddiwch yr adran hon i ddarparu manylion ynghylch pam rydych chi'n credu bod eich enwebiad yn haeddu ennill y wobr

Question Title

* 8. Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Question Title

* 9. Rwyf yn hapus i’r wybodaeth ar y ffurflen enwebu hon gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw gyhoeddusrwydd ynglŷn â’r gwobrau, e.e., datganiadau i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol, gwefannau

0 of 9 answered
 

T