Screen Reader Mode Icon
Mae’r sefyllfa sy’n datblygu yn Wcráin wedi bod yn dorcalonnus i’w gwylio. Fel gyda phob argyfwng dyngarol arall, mae’r sector gwirfoddol wedi bod, a bydd yn parhau i fod yn barod i gynorthwyo’r rheini mewn angen. Trwy godi arian, lobïo’r llywodraeth, cefnogi ffoaduriaid, a lliaws o ffyrdd eraill.
Lansiodd CGGC arolwg cenedlaethol i asesu gallu’r sector i ymateb i’r argyfwng hwn. Diben yr arolwg hwn yw: 
 
·         sefydlu manylion cyswllt i randdeiliaid allweddol cenedlaethol CGGC gysylltu â nhw ar y gwaith pwysig hwn;
·         casglu gwybodaeth, barn, astudiaethau achos;
·         pennu heriau ac anghenion cymorth ar gyfer y trydydd sector.
 
Dylai’r arolwg byr hwn gymryd 20 munud i’w gwblhau.

Question Title

* 1. Enw’r mudiad:

Question Title

* 2. Categori o ddiddordeb 

Question Title

* 3. Ardal weithredu ddaearyddol

Question Title

* 4. Prif gyswllt ar gyfer cymorth brys Wcráin

Question Title

* 5. A fyddech chi’n hoffi derbyn diweddariadau gwybodaeth ynghylch cymorth brys Wcráin?

Question Title

* 6. Beth ydych chi’n ei wneud ar hyn o bryd tuag at ymateb brys Wcráin? (e.e. rhannu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth, codi arian, casglu rhoddion ac ati)

Question Title

* 7. Beth allech chi ei wneud i gynorthwyo pobl Wcráin i adsefydlu yng Nghymru?

Question Title

* 8. Disgwylir i ddinasyddion Wcráin ddod i mewn i Gymru drwy dri llwybr, a bydd gan bob un ofynion gwahanol. I bwy, yn eich tyb chi, fydd eich cymorth yn fwyaf perthnasol a defnyddiol iddo? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.

Question Title

* 9. A oes gennych chi wybodaeth/adnoddau yr hoffech chi eu rhannu? Os oes, rhowch fanylion byr a hyperddolenni i wybodaeth/adnoddau perthnasol.

Question Title

* 10. Pa gymorth sydd angen i chi barhau i’w roi a/neu roi mwy ohono? 

Question Title

* 11. A oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau?

Question Title

* 12. A fyddech chi’n cytuno i rywun gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth a/neu astudiaeth achos gennych chi?

Camau nesaf

Diolch am gwblhau’r arolwg hwn.

Gweler yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan CGGC.

Mae Gwirfoddoli Cymru yn blatfform digidol i fudiadau recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, ac i wirfoddolwyr ddod o hyd i gyfleoedd.  Postiwch gyfleoedd newydd ar y wefan hon os yn bosibl, gan ddefnyddio'r categori 'Wcráin'

 Mae Cyllido.Cymru yn cysylltu’r sector gwirfoddol â noddwyr a bydd yn parhau i gael ei diweddaru pan fydd ffynonellau newydd o gyllid yn ymddangos sy’n ymwneud yn benodol â’r materion hyn.
0 of 12 answered
 

T