Global Seafood Assurances (GSA) https://seafoodassurances.org/ เชื่อว่าผู้ที่ทำงานในเรือประมงควรมีความปลอดภัยในการเข้าถึงบุคคลที่สามเมื่อมีความจำเป็นต้องขอคำแนะนำ, ตั้งประเด็น, และเพื่อให้รับฟังความคับข้องใจและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา กลไกประเภทนี้มักถูกเรียกว่า “เสียงของผู้ใช้แรงงาน” (Worker Voice) หรือ “กลไกการร้องทุกข์” (Grievance Mechanism)

GSA กำลังดำเนินโครงการระดับนานาชาติเพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้และคำศัพท์ที่คล้ายกันเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในเรือประมง รวมถึงเพื่อตรวจสอบรวบรวมหลักฐานของกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องสำหรับโครงการในปี 2021 เพื่อสร้างฉันทามติระดับนานาชาติสำหรับการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ขั้นตอนแรกของโครงการนี้คือการเปรียบเทียบคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมงทั่วโลกที่คล้ายกับคำว่า เสียงของผู้ใช้แรงงาน หรือมีความหมายคล้ายกันตามความเข้าใจของผู้ใช้แต่ละคน รวมถึงตัวอย่างของกลไกต่าง ๆ ทั้งในขั้นตอนการดำเนินการหรือตามที่ตกอยู่ภายใต้คำจำกัดความของกลไกเหล่านั้น

Key Traceability (www.keytraceability.com) เป็นทีมงานที่ดำเนินการวิจัยโครงการนี้ และจะเป็นผู้จัดทำรายงานการสำรวจที่ให้รายละเอียดและความหมายของ “เสียงของผู้ใช้แรงงาน” ในด้านการประมง ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงกลไกต่าง ๆ ที่ถูกระบุขึ้นมาจากการทำแบบสำรวจนี้ ซึ่งทางทีมงานจะทำงานร่วมกับ GSA และกลุ่มที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จของโครงการนี้คือการรวบรวมตัวอย่างทั้งหมดของคำจำกัดความและกลไกเหล่านี้จากผู้ใช้ทั่วโลก เราจึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
 
กรุณาตอบคำถามด้านล่างนี้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและคำตอบของคุณจะไม่ถูกเชื่อมโยงกลับไปหาคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณยินดีที่จะให้ทางทีมงานติดต่อกลับได้ อาจมีการติดต่อกลับไปหากมีคำถามเพิ่มเติม
 
แบบสำรวจนี้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มให้มี เสียงของผู้ใช้แรงงาน (Worker Voice) และกลไกที่คล้ายคลึงกัน สำหรับผู้ใช้แรงงานที่ทำงานบนเรือประมง

กำหนดส่ง: (วันที่ 17 สิงหาคม 2563) ทางทีมงานขอขอบคุณที่สละเวลาเข้าร่วมในโครงการที่สำคัญยิ่งนี้ และขอยืนยันว่าคุณจะได้รับสำเนาของรายงานการสำรวจเมื่อเสร็จสมบูรณ์ หากคุณแจ้งอีเมล์ของคุณให้เราทราบ

Question Title

* 1. เกี่ยวกับคุณ:

Question Title

* 2. บทบาทของคุณในภาคการประมง:

Question Title

* 3. อาหารทะเล 5 อันดับแรกที่คุณเกี่ยวข้องคือชนิดใด? โปรดเลือก 5 อันดับแรกจากรายการด้านล่างนี้ และสามารถระบุสายพันธุ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกล่องข้อความด้านล่าง

Question Title

* 4. ประเทศที่คุณติดต่อด้านการประมงมากที่สุด 5 อันดับแรกคือประเทศใดบ้าง? โปรดเลือกตามลำดับ และสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องข้อความด้านล่าง

Question Title

* 5. คุณทราบหรือไม่ว่า คำว่า “กลไกการร้องทุกข์”, “เสียงของผู้ใช้แรงงาน” และ “การเพิ่มขีดความสามารถของคนงาน” อาจเกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานในเรือประมง? ถ้าใช่ คุณจะให้คำจำกัดความคำเหล่านี้ว่าอย่างไร? และคำเหล่านี้มีความหมายต่อคุณอย่างไร?

Question Title

* 6. คุณคุ้นเคยกับศัพท์ใด ๆ ต่อไปนี้หรือไม่? เลือกอันที่คุณคุ้นเคยและอธิบายความหมายของศัพท์นั้น ๆ ตามความเข้าใจของคุณ:

  ใช้โดยทั่วไป ใช้ในการประมงและผู้ใช้แรงงานประมง (ไม่รวมโรงงานแปรรูป) ทั้ง 2 อย่าง
1. เสียงของผู้ใช้แรงงาน (Worker Voice)
2. กลไกการร้องทุกข์
3. ขั้นตอนการร้องทุกข์
4. สายด่วน
5. เครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถของคนงาน
6. คณะกรรมการปฏิบัติงาน
7. การจัดระเบียบโดยรวม
8. เทคโนโลยีข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน
9. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงาน
10. การสัมภาษณ์ผู้ใช้แรงงานที่ไม่เปิดเผย
11. เสรีภาพในการสมาคม
12. สหภาพผู้ใช้แรงงานในการประมง
13. ช่องทางร้องเรียน
14. เครื่องมือตรวจสอบสถานะ
15. การจัดการแบบมีส่วนร่วม
16. ตัวแทนผู้ใช้แรงงาน
17. คณะกรรมการแรงงาน
18. การเจรจาทางสังคม

Question Title

* 7. ในเรื่องเกี่ยวกับการประมง นอกเหนือจากคำต่างๆที่ระบุในคำถามที่ 6 แล้ว คุณทราบถึงคำที่มีความหมายหรือเจตนาคล้ายกับ “เสียงของผู้ใช้แรงงาน” หรือ “กลไกการร้องทุกข์” อื่น ๆ หรือไม่? โปรดระบุคำเหล่านั้น รวมถึงภาษาและประเทศที่คุณได้ทราบถึงคำที่ระบุ

Question Title

* 8. คุณรับทราบถึงการริเริ่มหรือมีตัวอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับเสียงของผู้ใช้แรงงานหรือกลไกการร้องทุกข์หรือข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับเรือประมง / สำหรับชาวประมง หรือไม่? ถ้ามี กรุณาให้รายละเอียดตามด้านล่างนี้

Question Title

* 9. คุณตระหนักถึงความท้าทายทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรมต่อแนวคิดของคำจำกัดความของ “เสียงของผู้ใช้แรงงาน”, “กลไกการร้องทุกข์”, หรือคำอื่น ๆ ภายในประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือไม่? โปรดให้รายละเอียด

Question Title

* 10. ในการประมงที่คุณได้เกี่ยวข้องหรือทำงานด้วย (เกี่ยวข้องกับ 5 ประเทศที่ระบุไว้ในคำถามที่ 4) คุณทราบหรือไม่ว่าถ้าลูกเรือมีความคับข้องใจใดๆเกิดขึ้น พวกเขาจะสามารถร่วมกับเจ้าของเรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไร? หากคุณไม่ทราบกลไกการร้องทุกข์ โปรดระบุ “ไม่ทราบ”

Question Title

* 11. ในการประมงที่คุณได้เกี่ยวข้องหรือทำงานด้วย (ตามที่ระบุในคำถามที่ 4) มีตัวแทนผู้ใช้แรงงานเพื่อช่วยเหลือหรือไม่? หากผู้ใช้แรงงานไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้พวกเขาจะสามารถโต้แย้งได้อย่างไร? โปรดระบุประเทศที่คุณอ้างถึงจาก 5 ประเทศแรกของคุณ

Question Title

* 12. กรุณาแบ่งปันความคิดเห็นอื่น ๆ ผู้ติดต่อ เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่คุณคิดว่าอาจมีความสำคัญต่อโครงการนี้ (รวมถึงหนังสือ งานวิจัย หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้)

Question Title

* 13. ทางทีมงานต้องการที่จะสามารถติดต่อคุณเมื่อมีคำถามเพิ่มเติม หากคุณยินดีที่จะได้รับการติดต่อ โปรดให้รายละเอียดการติดต่อของคุณ: เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และอื่น ๆ :

0 of 14 answered
 

T