Deallaf mai dim ond y wybodaeth a roddir ar y cais hwn y gall panel y rhestr fer ei hystyried ac felly ei defnyddio’n sail i’w benderfyniad.

Question Title

* 1. Categori’r Wobr

Question Title

* 2. Manylion yr Enwebai

Question Title

* 3. Manylion yr Enwebwr

Manylion Ategol
Pa gyfleoedd ydy'r clwb yn eu darparu ar gyfer yr aelodau canlynol...

Question Title

* 4. Chwaraewyr? e.e. llwybr dilyniant chwaraewyr

Question Title

* 5. Hyfforddwyr? e.e. datblygu sgiliau hyfforddi

Question Title

* 6. Swyddogion? e.e. datblygu swyddogion

Question Title

* 7. Gwirfoddolwyr? (e.e. rheolwr y tîm, ysgrifennydd)

Question Title

* 8. A yw eich clwb yn gynhwysol? Er enghraifft, a ydych chi'n cynnig cyfleoedd i bawb, heb ystyried rhyw, gallu a hil? Esboniwch

Question Title

* 9. A ydych chi'n rhoi cyfleoedd i aelodau ifanc ymgymryd â rolau gwirfoddoli? Os felly, rhowch fanylion.

Question Title

* 10. A yw eich clwb yn darparu unrhyw weithgareddau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg? Os ydy, rhowch fanylion e.e. nifer yr hyfforddwyr a’r sesiynau

Question Title

* 11. Beth fu'r effaith fwyaf y mae'r clwb wedi'i chael i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod pandemig COVID-19?

Question Title

* 12. Defnyddiwch yr adran hon i ddarparu manylion ynghylch pam rydych chi'n credu bod eich enwebiad yn haeddu ennill y wobr (e.e. codi proffil, cysylltiadau o fewn y gymuned)

Question Title

* 13. Rwyf yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Question Title

* 14. Rwyf yn hapus i’r wybodaeth ar y ffurflen enwebu hon gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw gyhoeddusrwydd ynglŷn â’r gwobrau, e.e., datganiadau i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol, gwefannau

0 of 14 answered
 

T