Financial Capability of Young Adults / Gallu Ariannol Oedolion Ifanc

Evaluation of What Works Project
The Money Advice Service has launched The What Works Fund across the UK; a fund that will provide financial support for projects that are focused on building evidence of the types of interventions that can make a measurable difference to people’s financial capability.

More information about the initiative can be found at:

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/money-advice-service-launch-new-7-million-fund-to-support-financial-capability-projects

Youth Cymru is pleased to be part of this initiative and is running a new financial capability project with a focus on developing our understanding of what works in developing the financial capability of young adults aged 16-24,  with a particular focus on peer to peer delivery. As part of our initial work we are consulting with our partners and members to develop an understanding of their current and historical experience of supporting young people in developing their financial capability. Please take some time to complete our brief survey and your name/organisation will be entered into a prize draw to win a free Youth Cymru training place on any of our scheduled training days.

Thank you for taking the time to complete the survey below.

Gwerthusiad o Brosiect Beth sy'n Gweithio

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi lansio Cronfa Beth sy'n Gweithio dros y DU, cronfa a fydd yn darparu cymorth ariannol i brosiectau sy'n canolbwyntio ar adeiladu tystiolaeth o'r mathau o ymyriadau a all wneud gwahaniaeth  i allu ariannol pobl.

Mwy o wybodaeth am y fenter ar gael yn:

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/money-advice-service-launch-new-7-million-fund-to-support-financial-capability-projects

Mae Youth Cymru yn falch o fod yn rhan o'r fenter hon ac yn cynnal prosiect gallu ariannol newydd gyda ffocws ar ddatblygu ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n gweithio o ran datblygu gallu ariannol oedolion ifanc 16-24 oed, gyda ffocws penodol ar cyflwyniad cyfoedion i cyfoedion. Fel rhan o'n gwaith rydym yn ymgynghori â'n partneriaid ac aelodau i ddatblygu dealltwriaeth o'u profiad hanesyddol a phresennol o gefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu gallu ariannol. Cymerwch amser i gwblhau ein harolwg byr. Bydd eich enw / sefydliad yn cael ei roi mewn raffl fawr i ennill  hyfforddiant am ddim gan Youth Cymru 

Diolch i chi am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg isod

Question Title

* 1. Name / Enw

Question Title

* 2. Organisation / Sefydliad

Question Title

* 3. Contact details / Manylion Cyswllt

Question Title

* 4. Briefly describe the context of your work? E.g. Open access youth club etc./ Disgrifiwch yn fyr y cyd-destun eich gwaith? E.e. clwb ieuenctid mynediad agored ayyb

Question Title

* 5. How old are the young people you work with? / Faint yw oed y bobl ifanc rydych yn gweithio gyda?

Question Title

* 6. How important do you think financial literacy and education is to young people? / Pa mor bwysig yn eich barn chi yw gwybodaeth ariannol ac addysg i bobl ifanc.

Question Title

* 7. To what extent do you think the young people you work with are financially literate? / Ydych yn meddwl bod y bobl ifanc gyda gwybodaeth ariannol?

Question Title

* 8. Why do you think this (in relations to question 7)/Pam ydych chi'n meddwl hyn (mewn perthynas i gwestiwn 7)

Question Title

* 9. Do you currently or have you in the past delivered financial literacy education sessions to the young people/learners you work with? / A ydych erioed wedi cyflwyno sesiynau addysg gwybodaeth ariannol i bobl ifanc / dysgwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw?

Question Title

* 10. If you have worked delivering financial literacy education what resources did you use? Please list and describe how they were delivered? / Os ydych wedi darparu addysg gwybodaeth ariannol, pa adnoddau wnaethoch chi eu defnyddio? Rhestrwch a disgrifiwch sut y maent yn cael eu darparu?

Question Title

* 11. Have you in the past of do you now deliver financial literacy/capability education using a peer to peer or near to peer approach? / A ydych erioed wedi cyflwyno addysg gallu ariannol gan ddefnyddio cymar i gymar ?

Question Title

* 12. Would you willing to participate in a short one to one research interview either face to face or over the telephone. / A fyddech yn barod i gymryd rhan mewn cyfweliad byr naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Question Title

* 13. Do you have, or are you aware of any Financial capability materials that explore mindset, attitudes or confidence of young people regarding their financial capability? / Oes gennych chi, neu ydych chi'n ymwybodol o unrhyw ddeunyddiau gallu ariannol sy'n archwilio meddylfryd, agweddau neu hyder pobl ifanc ynghylch eu gallu ariannol?

Question Title

* 14. To what extent do you feel that mind set, attitude and confidence affects young people becoming financial capable? / I ba raddau ydych chi'n teimlo bod agwedd a hyder yn effeithio ar bobl ifanc i fod yn alluog gyda arianl?

T