Question Title

* Ydych chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd?

Question Title

* Ydych chi'n aelod o Undeb y Myfyrwyr?

Question Title

* Beth sy'n rhaid i chi ei wneud i ddod yn aelod o Undeb y Myfyrwyr?

Question Title

* I ba raddau, os o gwbl, ydych chi'n cytuno â'r datganiadau canlynol ynglŷn â’ch amser yn y brifysgol hyd yma?

  Anghytuno'n gryf Anghytuno Ddim yn cytuno nac yn anghytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Ar y cyfan, dwi’n teimlo’n hapus
Rwy'n teimlo'n barod ar gyfer bywyd ar ôl y rhaglen astudio hon
Rwy'n teimlo'n rhan o gymuned yn Aberystwyth
Rwy'n teimlo y gallaf fod yn fi fy hun
Rwy'n teimlo fy mod yn gwybod sut i rannu syniad am yr hyn y dylai’r UM weithio arno neu sut i ddarparu adborth
Rwy'n teimlo bod gen i ffrindiau yn y Brifysgol
Rwy'n teimlo bod fy iechyd cyffredinol yn dda
Rwy'n teimlo'n ddiogel ar y campws
Rwy'n teimlo'n ddiogel yn Aberystwyth yn gyffredinol
Rwy'n teimlo bod y Brifysgol yn fy nghefnogi
Rwy'n teimlo fy mod yn cael cefnogaeth gan yr undeb myfyrwyr
Rwy'n gwybod sut i ymuno a Chlwb neu Gymdeithas
Mae'r UM yn helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol
O ystyried popeth, mae’r UM yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau myfyrwyr Aberystwyth

Question Title

* Ticiwch bob person yr ydych chi'n meddwl sydd ar hyn o bryd yn Swyddog etholedig llawn-amser yn yr Undeb, sydd wedi'i ethol i gynrychioli llais myfyrwyr dros y flwyddyn ddiwethaf:

Question Title

* Beth yw'r peth cyntaf y byddwch chi’n meddwl amdano neu’n ei ystyried pan gofynnir i chi roi barn am Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Question Title

* Beth yw'r peth cyntaf y byddwch chi’n meddwl amdano neu’n ei ystyried pan gofynnir i chi roi barn ar y Brifysgol?

Question Title

* Pam wnaethoch chi ddewis Prifysgol Aberystwyth?

Question Title

* Ydych chi'n ymwybodol bod gan Undeb y Myfyrwyr Wasanaeth Cynghori?

Question Title

* I ba raddau, os o gwbl, ydych chi'n cytuno â'r datganiadau canlynol ynglŷn â Gwasanaeth Cynghori Undeb y Myfyrwyr?

  Anghytuno'n gryf Anghytuno Ddim yn cytuno nac yn anghytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Byddwn yn mynd at Wasanaeth Cynghori’r UM am gymorth neu gefnogaeth pe bai gen i broblem neu bryder gyda'm cwrs, astudiaethau neu raglen academaidd
Byddwn yn mynd at Wasanaeth Cynghori’r UM am gymorth neu gefnogaeth pe bai gen i broblem neu bryder o ran fy iechyd meddwl
Byddwn yn mynd at Wasanaeth Cynghori’r UM am gymorth neu gefnogaeth pe bai gen i broblem neu bryder gyda fy llety neu fy nhŷ
Byddwn yn mynd at Wasanaeth Cynghori’r UM am gymorth neu gefnogaeth pe bai gen i broblem neu bryder ynglŷn ag arian neu gyllid
Byddwn yn cynghori ffrind sy'n fyfyriwr sydd â phryderon neu broblem i fynd at Wasanaeth Cynghori’r UM am gymorth neu gefnogaeth

Question Title

* Pwy sy'n cynnal Clybiau Chwaraeon yn bennaf?

Question Title

* Ydych chi'n aelod o Glwb neu Gymdeithas?

T