Sut mae'n gweithio:
Gall Clybiau a Chymdeithasau UMAber wneud cais am grantiau ddwywaith y flwyddyn fel a ganlyn:

Tymor 1:  Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno - Hanner Dydd 20 Medi 2019 // Dyddiad cau ar gyfer gwariant - diwedd tymor 1
Tymor 2: Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno - 31ain Ionawr 2020 // Dyddiad cau ar gyfer gwariant - diwedd Tymor 2
 
Bydd y Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr a'r Tîm Staff Cyfleoedd Myfyrwyr yn edrych drwy'r holl geisiadau a gyflwynir erbyn y dyddiad cau ac yn dyrannu arian mor deg â phosibl yn seiliedig ar gynnwys pob cais.
  • Fel rheol, rhaid i grantiau fod o fudd i glwb neu gymdeithas gyfan
  •  Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau neu gynigion sydd â buddion iechyd a diogelwch
  • Ni roddir grantiau ar gyfer dillad wedi’u personoli, esgidiau, alcohol na digwyddiadau a drefnir i godi arian ar gyfer elusen
  • Dim ond Clybiau neu Gymdeithasau sydd â balans cyfrif cyffredinol o lai na £1,000 cyn aelodaeth newydd fydd fel arfer yn gymwys i gael grant.

***

How it works:

AberSU Clubs and Societies can apply for grants twice a year as follows:

Term 1:  Deadline for submission - 12 noon 20th September 2019 //  Deadline for spending - end of term 1
Term 2: Deadline for submission - 31st January 2020  // Deadline for spending - end of Term 2

The Student Opportunities Officer and the Student Opportunities Staff Team will look through all bids submitted by the deadline and allocate money as fairly as possible based on the content of each bid.
  • Grants must usually benefit a whole club or society
  • Projects or bids with health and Safety benefits will be given priority
  • Grants won’t be given for personalised clothing, footwear, alcohol, or events that fundraise for charity
  • Only Clubs or Societies with a general account balance less than £1000 prior to new memberships will usually be eligible for a grant.

Question Title

* Enw’r Grŵp o Fyfyrwyr:
Name of Student Group:

Question Title

* Rôl:
Position:

Question Title

* Enw’r cysylltydd:
Contact Name:

Question Title

* Ffôn (symudol):
Phone (Mob):

Question Title

* Prif fanylion cyswllt:
Main contact details:

Question Title

* Rhowch grynodeb o’ch Grŵp o Fyfyrwyr a sut byddai grant yn dwyn budd i chi?:
Please give an overview of your Students Group and how a grant would benefit you?:

Question Title

* Beth yw eich costau prosiect? (h.y. costau offer):
What are your project breakdown costs?
(i.e Equipment purchases):

Question Title

* Cyfanswm eich costau prosiect?:
Total Project Cost?:

T