ScoutsCymru Survey 2018

The ScoutsCymru strategy sets out our goals in Wales – growth, inclusivity, youth shaped, community impact.

We know that volunteers who feel valued and supported will go the extra mile for young people in their group. We also know that volunteers who feel they have the information they need from their local manager deliver balanced programmes and take part in regular training.

This survey aims to gather feedback from a cross section of adult volunteers to inform the priorities of the ScoutsCymru HQ team to ensure we do the best we can to support you to deliver skills for life for young people in Wales.

The survey should take no more than 15 minutes to complete.

Please be honest. The data will be used to help inform the all Wales team work plan over the next few years. I want you to share your thoughts, ideas and challenges so I can make sure the ScoutsCymru team helps you.

Specific comments will only be shared with the ScoutsCymru HQ team who are working on the survey and myself. If you have shared your personal details they will only be used to contact you to discuss your responses.

The results shared will be anonymous and grouped in Areas and Regions. A summary of the findings will be shared in the first instance with the All Wales team and the Board of Trustees in the New Year. We will then develop a plan based on the results and share this with volunteers by the end of March.

Many thanks for the work you do for young people in Wales.

Best wishes,

Rhian

Chief Commissioner

Mae strategaeth ScoutsCymru yn nodi ein hamcanion yng Nghymru – twf, cynhwysiant, rhoi llais i bobl ifanc, effaith gymunedol.

Rydym ni’n gwybod y bydd gwirfoddolwyr sy’n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi yn gwneud eu gorau glas dros bobl ifanc yn eu grŵp. Rydym ni’n gwybod hefyd fod gwirfoddolwyr sy’n teimlo eu bod yn cael yr wybodaeth y maent ei hangen gan eu rheolwr lleol yn cynnal rhaglenni cytbwys ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant rheolaidd.

Nod yr arolwg hwn yw cael sylwadau gan groestoriad o oedolion sy’n gwirfoddoli er mwyn dylanwadu ar flaenoriaethau tîm Pencadlys ScoutsCymru i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau y gallwn ni i’ch helpu i roi sgiliau am oes i bobl ifanc Cymru.

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 15 munud i’w gwblhau.

Byddwch yn onest. Caiff y data eu defnyddio i helpu i lunio cynllun gwaith y tîm Cymru gyfan dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Rwyf yn awyddus i chi rannu eich meddyliau, eich syniadau a’ch heriau fel y gallaf sicrhau bod tîm ScoutsCymru yn eich helpu.

Caiff sylwadau penodol eu rhannu dim ond gyda thîm Pencadlys ScoutsCymru sy’n gweithio ar yr arolwg a minnau. Os ydych chi wedi rhannu eich manylion personol cânt eu defnyddio dim ond i gysylltu â chi i drafod eich sylwadau.

Caiff y sylwadau eu rhannu’n ddienw a’u grwpio i Ardaloedd a Rhanbarthau. Caiff crynodeb o’r canfyddiadau eu rhannu yn y lle cyntaf gyda thîm Cymru gyfan a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn y Flwyddyn Newydd. Byddwn wedyn yn datblygu cynllun yn seiliedig ar y canlyniadau ac yn rhannu hwn gyda gwirfoddolwyr erbyn diwedd mis Mawrth.

Diolch o galon i chi am y gwaith yr ydych chi’n ei wneud dros bobl ifanc Cymru.

Cofion cynnes,

Rhian

Prif Gomisiynydd 

T