Rhowch eich barn

Diben yr arolwg hwn yw casglu eich barn ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy draff y sir ar gyfer y deg mlynedd nesaf.  Bydd yn cymryd rhyw 10 munud i'w lenwi.  I'ch helpu, cofiwch gyfeirio at y cynllun drafft neu'r pedwar poster ar y wefan: www.powys.gov.uk/dweudeichdweud

Mae gan Bowys dros 12,000 o hawliau tramwy cyhoeddus sy'n croesi'r tir ac yn cynnig dewisiadau i drigolion ac ymwelwyr ar y ffordd orau i fwynhau'r golygfeydd godidog sy'n rhan annatod o'n sir.  
 
P'un ai os yw pobl yn mwynhau cerdded neu seilco, os ydynt yn dymuno marchogaeth eu ceffylau ar ein llwybrau ceffyl, yn rhedeg i gadw'n iach neu'n gyrru eu cerbydau modur ar ein cilffyrdd;  nod y cynllun yw sicrhau bod y rhwydwaith yn cael ei gwella ac ar agor ar gyfer busnes bu hi'n hindda neu'n wlyb. 

Ychydig o gefndir:
 
Cynhyrchwyd y cynllun cyntaf yn 2007 i gydymffurfio a'r Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.   Yn y Ddeddf mae yna ddyletswydd ar y cyngor i gwblhau adolygiad a chynhyrchu cynllun newydd bob deg mlynedd.
 
Ysgrifenwyd y cynllun deg mlynedd newydd yma yn dilyn ymgynghoriad eang gyda defnyddwyr, grwpiau cymunedol amrywiol, trigolion, perchnogion tir a chynghorau tref a chymuned.
 
Cyn i ni ei fabwysiadu hoffwn roi cyfle i chi roi eich sylwadau am yr ail dro. Mae yna weledigaeth, pedair thema a chamau penodol a fydd yn cael eu datblygu dros oes y cynllun.  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 15 Ionawr 2019.  Diolch yn fawr.
 
 

Question Title

* 1. Yn gyntaf, nodwch ar ba sail ry'ch chi'n ymateb i'r arolwg hwn.  A ydych chi'n...?

Question Title

* 2. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau eich defnydd chi o'r llwybrau hawliau tramwy cyhoeddus ym Mhowys?

Question Title

* 3. Mae yna bedair thema yn y cynllun.  Mae Theam A yn edrych ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Hamdden Awyr Agored.   (Gweler Adran 2, tudalennau 51 - 86 o'r cynllun neu gyfeiriwch at y poster i weld yr holl gamau sy'n allweddol yn ein barn ni)  Ystyriwch bob un a rhowch dic wrth y rhai ry'ch chi'n cefnogi a'r rhai dydach chi ddim.

  Cefnogi / Cytuno Ddim yn cefnogi / Anghytuno
Blaenoriaethu llwybrau statws uwch mewn cymuned
Parhau i agor ac arwyddo ein rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. 
 Rheoli, monitro a chadw’r llwybrau sydd ar agor mewn cyflwr boddhaol.
Cyfrannu at weithio’n gydweithredol mewn partneriaeth gyda phartneriaid mewnol ac allanol i gyflawni amcanion buddiol i bawb.
Sicrhau llwyddiant hirdymor y Llwybrau Hamdden a Chenedlaethol ym Mhowys.  
Gweithio mewn partneriaeth â chymunedau a chyrff priodol.
Gweithio gyda gwirfoddolwyr i wneud gwaith arolygu a chynnal a chadw ar y Llwybrau Cenedlaethol a Hamdden. 
Na ddylid rhoi blaenoriaeth i lwybrau hamdden dros lwybrau PROW eraill ac y dylid rhoi blaenoriaeth gyfartal i bob un. 
Gwella dodrefn y llwybrau i wneud y Llwybrau Hamdden a Chenedlaethol yn hygyrch i bawb.  
Defnyddio technoleg newydd fel y cyfryngau cymdeithasol, apiau, gwefannau a dehongli rhyngweithiol i hyrwyddo'r rhwydwaith.
Cymryd pob cam rhesymol i wella mynediad i bawb.  
Gwella a chynyddu mynediad at, ac ar draws, tir
Darparu a gwella saeth-arwyddo ac arwyddion priodol ar hawliau tramwy cyhoeddus, tir mynediad ac mewn mannau gwyrdd cyhoeddus
Sicrhau cyllid er mwyn adolygu cynlluniau rheoli anstatudol ar gyfer tir comin, i sicrhau eu bod yn aros yn ddiweddar a pherthnasol o ran darparu cyfleoedd mynediad cyhoeddus
Darparu cyfleusterau awyr agored diogel a phriodol

Question Title

* 4. Pa tri fyddai'n flaenoriaethau i chi?

Question Title

* 5. Am unrhyw rai ry'ch chi'n teimlo na ddylent fod yn y cynllun nodwch pam a rhannwch eich rhesymau fel y gallwn ni eu hystyried ymhellach. (Atebwch dim os ydych wedi dewis i BEIDIO a chefnogi cam gweithredu)

Question Title

* 6. A oes unrhyw gamau gweithredu sydd ar goll o dan Thema A yr hoffech wedi'u cynnwys yn y cynllun?

T