1. Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Ar hyn o bryd, mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ystyried cynnig gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Bil yn ymwneud ag ansawdd ac ymgysylltiad ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Un o'r cynigion yn y Bil yw sefydlu Corff Llais y Dinesydd i gynrychioli buddiannau'r cyhoedd o ran iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Mae'r Bil yn cynnig diddymu’r Cynghorau Iechyd Cymuned (CICau) presennol sy'n cyflawni'r swyddogaethau a nodir uchod, ond dim ond mewn perthynas â gwasanaethau iechyd.

Byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi'n fawr petaech yn rhannu eich barn ar y cynnig hwn drwy gwblhau'r arolwg byr hwn. Does dim rhaid i chi ateb pob cwestiwn. Dylai'r arolwg gymryd tua 5 munud i'w gwblhau. 


Bydd eich safbwyntiau'n helpu i lywio gwaith craffu'r Pwyllgor ar y Bil.

Os hoffech wybod sut y bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

Os hoffech chi gwblhau'r arolwg yn Saesneg, cliciwch ar y ddolen yma.

T