Rydym yn falch bod Parc Bute wedi parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu trigolion Caerdydd i fanteisio ar fannau gwyrdd ac agored ar gyfer eu lles corfforol a meddyliol drwy gydol pandemig y coronafeirws.

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a'ch boddhad â'r parc. Yn 2018, 2019 a 2020 roedd 98% yn fodlon â’r parc.

Daeth nifer o themâu cyffredin i'r amlwg; yn gyffredinol roedd pobl yn fodlon iawn â'r parc a mynegon nhw pa mor werthfawr oedd y safle iddynt.  Roedd ei nodweddion naturiol a'i leoliad yng nghanol y ddinas a safon uchel y gwaith cynnal a chadw a’r glendid yn cael eu gwerthfawrogi'n arbennig.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn a'ch awgrymiadau ar sut i wneud eich profiad fel ymwelydd hyd yn oed yn well a byddem yn ddiolchgar pe gallech roi ychydig funudau o'ch amser i ateb rhai cwestiynau y byddwn yn eu defnyddio i lywio a datblygu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.  

This Survey is also available in English.

Question Title

Image

Question Title

* 1. Beth yw eich prif reswm fel arfer am ymweld â Pharc Bute?

Question Title

* 2. Beth rydych chi wedi'i weld yn ddiweddar yn y parc sydd wedi cael effaith negyddol ar eich ymweliad?

Question Title

* 3. Beth fyddai'n eich annog i ymweld â Pharc Bute yn amlach?

Question Title

* 4. Prosiectau Gwella Parc Bute

Prosiect Gwella presennol Parc Bute yw'r cynllun "Achub Pumba" sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ac a fydd yn cael ei gwblhau cyn bo hir. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu. [Link]

Beth hoffech chi i'r prosiect nesaf fod?

Rhestrir isod rai syniadau sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd, dewiswch eich dau hoff opsiwn y byddech yn cefnogi eu symud yn eu blaen: [limit to 2]

Question Title

* 5. Ydych chi fel arfer yn chwilio am wybodaeth am barc ar-lein?  

Question Title

* 6. Sut mae'n well gennych gael gwybodaeth am y parciau rydych chi'n ymweld â nhw?

Cewch ddewis mwy nag un ateb.

Question Title

* 7. Sut rydych chi'n cael gwybod am yr hyn sy'n digwydd ym Mharc Bute e.e. datblygiadau newydd, digwyddiadau ac ati?

Question Title

* 8. Ailagorodd Siop Planhigion Parc Bute yng ngwanwyn 2018. Mae'r siop planhigion ar agor ar ddydd Mercher, dydd Sadwrn a dydd Sul (10am – 3pm) ac mae'r fynedfa newydd wrth ymyl y Ganolfan Ymwelwyr a Chaffi'r Ardd Gudd.

Oeddech chi eisoes yn gwybod am y Siop Planhigion?

Question Title

* 9. Ydych chi erioed wedi ymweld â Siop Planhigion?

Question Title

* 10. Sut ddaethoch i wybod am y siop planhigion?

Question Title

* 11. Sut byddech chi’n sgorio’r agweddau canlynol ar y Siop Planhigion?

  Gwael iawn Gwael Iawn Da Rhagorol Ddim yn gwybod
Prisiau cystadleuol
Ansawdd y stoc sydd ar gael
Ystod y planhigion sydd ar gael
Labeli ac arwyddion y planhigion
Cyflwyniad yr ardal gwerthu planhigion
Gwybodaeth arbenigol staff y blanhigfa
Agosrwydd at y ddinas
Lleoliad deniadol yng nghanol Parc Bute
Arwyddion allanol (adeilad)
Arwyddion (yn y parc)
Lleoliad, pa mor hawdd yw dod o hyd i'r Siop Planhigion o fewn y parc

Question Title

* 12. Fyddech chi'n siopa gyda ni eto?

Question Title

* 13. Fyddech chi'n ein hargymell i ffrind?

Question Title

* 14. Oeddech chi’n gwybod y bydd troli o blanhigion y tu allan i Gaffi’r Tŷ Haf ar y rhan fwyaf o ddyddiau (yn dibynnu ar y tywydd)?

Question Title

* 15. Ydych chi wedi prynu planhigion o'r blwch troli a gonestrwydd o'r blaen?

Question Title

* 16. Fyddech chi'n fwy tebygol o brynu planhigion o'r troli pe gallech chi dalu Caffi’r Tŷ Haf gyda cherdyn?

Question Title

* 17. Yn gyffredinol, sut byddech chi'n sgorio'r parc allan o 10?

Question Title

* 18. Mae gennym Restr Bostio i gysylltu â phobl am ddigwyddiadau i deuluoedd, ein cynllun rhoddion, diwrnodau cadwraeth a gwirfoddoli, y Grŵp Cyfeillion, y Siop Planhigion a newyddion cyffredinol eraill.  Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost os hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio hon.

Question Title

Image
Caiff y wybodaeth a rowch yn y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.

Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i Gyngor Caerdydd ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd.  Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill.

Os hoffech dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg e-bostiwch ymgynghoriad@caerdydd.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn prosesu eich data personol, cyfeiriwch at y Polisi Preifatrwydd – neu cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 357, Neuadd y Sir, CF10 4UW, e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

T