Ceisio barn ar y cynllun rheoli 

Mae Cyngor Sir Powys wedi cynnal trafodaethau â sawl cwmni canŵio masnachol, pobl â hawliau pysgota a sefydliadau sydd wedi bod yn ymwneud â diogelu’r afon dros y misoedd diwethaf i sefydlu cynllun rheoli gwirfoddol.
Bydd hyn yn cydbwyso anghenion pawb sy’n mwynhau defnyddio Afon Gwy o gomin Glas-y-Bont Uchaf yn Y Clas- ar- Wy.

Ar adegau prysur gall nifer y teithiau mewn canŵod masnachol gael effaith ar y rhai sy’n pysgota ar yr afon ac felly mae angen cael cyfaddawd.   Sefydlwyd Cod Ymddygiad gwirfoddol ond y farn yw bod angen rhywbeth ychwanegol.

 Nid oes hawl pendant gan y cyhoedd i ddefnyddio’r rhan hon o’r afon ac nid oes hawl gyfreithiol i lansio cychod o’r comin.  Fel y perchennog, gall y cyngor ganiatáu lansio, ond rhaid i ni ystyried effaith gwneud hynny - yn bositif ac yn negyddol - gan fod modd herio ein penderfyniad.  Mae cyfrifoldeb cyfreithiol arnom i beidio ymyrryd â hawliau pysgota i lawr yr afon o’r comin.

Mae sawl cynnig ar y bwrdd a hoffem gael sylwadau ar y rhain ynghyd ag unrhyw syniadau neu sylwadau erbyn dydd Sul 17 Chwefror 2019.

Er bod mwyafrif yr opsiynau’n canolbwyntio ar gwmnïau masnachol, rydym yn gwahodd unigolion sy’n canŵio neu’n pysgota’r afon i gael dweud eu dweud hefyd gan y bydd rhai o’r cynigion yn siŵr o gael effaith.

Fe wnawn ystyried unrhyw sylwadau a’u defnyddio wrth benderfynu ar ffordd ymlaen.

Question Title

* 1. Yn gyntaf, nodwch beth yw eich diddordeb chi wrth ymateb i'r arolwg hwn?

Question Title

* 2. Mae 11 o gynigion yn cael eu hystyried.  Roedd gennym saith i gychwyn ond mae sylwadau gan gwmnïau a’r rhai oedd eisoes yn ymwneud â’r Cod Ymddygiad gwirfoddol wedi arwain at bedwar arall.   A wnewch ystyried pob un yn ei dro a nodi ydych chi’n credu y gallan nhw weithio neu beidio.

  Rwy'n credu y gallai'r opsiwn hwn weithio  Dwi ddim yn credu y byddai'r opsiwn hwn yn gweithio ac am ei ddiystyru
Opsiwn 1 - Cyfyngu ar yr amserau neu ddyddiau pan fydd cwmniau canwio masnachol yn gallu defnyddio'r afon.
Opsiwn 2 - Cynnig teithiau dan arweiniad i'r rhai sydd am logi canws er mwyn lleihau'r niferoedd sydd ar yr afon.
Opsiwn 3 - Gosod dangosyddion dŵr fel bod canŵio’n digwydd pan fydd lefelau’r dŵr yn ddigon uchel i leddfu problemau i’r rhai sy’n pysgota ar yr afon (e.e. mae taflu ffyn pysgota i mewn ac allan o’r dŵr yn gallu bod yn broblem pan mae’r lefelau’n isel)
Opsiwn 4 - Cyflwyno cwota ar ganwio masnachol 
Opsiwn 5 - Sefydlu cynllun sy'n cael ei ariannu a fydd yn golygu bod modd monitro a gorfodi'r Cod Ymddygiad.
Opsiwn 6 – Gwneud pysgotwyr yn fwy amlwg i ganŵ-wyr (e.e. gosod baneri ar goed) er mwyn rhoi mwy o amser i ganŵ-wyr eu hosgoi ac felly osgoi tarfu arnynt.
Opsiwn 7 – Codi arwyddion mewn mannau sensitif ar yr afon a’i gwneud yn haws i ganŵ-wyr adnabod y mannau hyn lle mae pysgota’n digwydd ac ymateb i hynny (e.e. pasiwch yn dawel am y 500 m nesaf)
Opsiwn 8 - Cyfyngu ar faint grwpiau - fe allai olygu cyfyngu ar faint a nifer y grwpiau y gall un cwmni masnachol eu harwain lawr yr afon mewn un diwrnod.
Opsiwn 9 - Lleihau amserau’r ‘cyfnodau lansio’ fel y byddai cwmnïau masnachol ond yn lansio rhwng amserau penodol ar ddiwrnodau prysur, felly’n golygu y bydd y canŵod wedi clirio’r afon i ddefnyddwyr eraill erbyn canol prynhawn.
Opsiwn 10 – Lleihau amserau’r ‘cyfnodau lansio’ i grwpiau heb arweiniad yn unig ar ddiwrnodau prysur.  Byddai hyn yn berthnasol i grwpiau sy’n cael eu lansio gan gwmniau masnachol yn unig.
Opsiwn 11 – Rhoi cyfraniad ariannol i sefydliad neu weithgaredd (e.e. elusen) sydd o fudd i’r afon gyfan, yn hytrach nag unigolyn neu fusnes, neu hyd yn oed elusen arall hollol wahanol.  Byddai angen cyfraniadau gan gwmniau masnachol a gwahodd cyfraniadau gan eraill.

Question Title

* 3. O ran yr opsiynau hynny allai weithio, byddai’n ddefnyddiol gwybod eich rhesymau a beth fyddai prif fanteision yr opsiynau hyn i bawb sy’n defnyddio’r afon.  (Os ydych chi’n credu bod yna broblemau hefyd, gallwch nodi’r rheiny yng nghwestiwn 4 isod).

Question Title

* 4. Yr un fath, i’r rhai hynny rydych am eu diystyru neu fod problemau gyda’r rhai allai weithio, rhowch eich rhesymau a’ch sylwadau ar unrhyw broblemau er mwyn gallu deall y sefyllfa’n well.

Question Title

* 5. O feddwl am eich atebion i’r cwestiynau blaenorol, a wnewch nawr sgorio’r opsiynau yn nhrefn blaenoriaeth gan roi sgôr o 1 i’ch dewis cyntaf ac ati.

Cofiwch: 
1) Os nad ydych am sgorio opsiwn/opsiynau gan i chi ei ddiystyru yng nghwestiwn 2, ticiwch y golofn ‘Ddim yn berthnasol’ i bob un.  Gwnewch hyn gyntaf gan fydd y meddalwedd yn symud y rheiny i gyd i’r gwaelod ac yn ad-drefnu’r rhai sydd ar ôl.  Byddwch wedyn yn gallu newid y rhifau fel y mynnwch chi.

2)  Ni allwch roi’r un sgôr i opsiynau, felly rhaid cael rhif gwahanol i bob opsiwn

Question Title

* 6. Os oes gennych gynnig arall i ni ei ystyried, rhowch fanylion yn y lle hwn.

Question Title

* 7. Os oes gennych unrhyw sylwadau  neu bryderon yr hoffech eu codi am unrhyw un o’r opsiynau, defnyddiwch y lle hwn i roi manylion gan nodi rhif yr opsiwn dan sylw a’ch barn chi.  Diolch yn fawr. 

Question Title

* 8. Ydych chi'n...?

Question Title

* 9. Beth yw eich oedran chi?

Question Title

* 10. Yn olaf, os ydych chi’n teimlo bod yna broblem cydraddoldeb neu fater lliniaru sydd angen i ni ei ystyried i sicrhau y bydd unrhyw gynllun rheoli gwirfoddol yn gweithio i bawb sy’n defnyddio’r afon, rhowch fanylion yma

 Er enghraifft: Mae arwyddion am ddefnydd a diogelwch ar yr afon yn Gymraeg a Saesneg a byddai unrhyw arwyddion newydd yn ddwyieithog.   

T