Yn gyntaf, diolch am ein helpu ni gyda’r arolwg byr yma.

Rydyn ni eisiau cael barn a sylwadau plant a phobl ifanc am dlodi plant yng Nghymru.  Hoffen ni wybod beth wyt ti’n meddwl am effaith tlodi ar blant a phobl ifanc ac os oes gennyt ti unrhyw syniadau am beth allai gael ei wneud i wneud pethau’n well. Rwyt ti’n gallu llenwi’r arolwg yma’n ddi-enw neu roi dy enw i ni os wyt ti’n hoffi.

Am y mwyafrif o’r cwestiynau, byddwn yn gofyn i ti dicio’r blwch sy’n fwyaf addas i dy ateb di.

Question Title

* 1. Amdanat ti

I blant a phobl ifanc yng Nghymru, beth wyt ti’n meddwl yw’r pethau gwaethaf am fyw mewn tlodi? Ticia ddau ddatganiad o bob un o’r categorïau isod:     

Question Title

* 2. Arian

Question Title

* 3. Cartref

Question Title

* 4. Cymuned

Question Title

* 5. Ysgol

Question Title

* 6. Wyt ti’n gallu dweud rhywbeth am y rhai rwyt ti wedi eu dewis, sut wyt ti’n meddwl bod hynny’n effeithio ar blant/ pobl ifanc?

Question Title

* 7. Wyt ti’n meddwl bod pethau wedi mynd yn waeth i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf:

Question Title

* 8. Oes unrhyw beth arall hoffet ti ei ddweud am sut mae tlodi yn effeithio ar blant a phobl ifanc? 

Question Title

* 9. Os ti oedd y Prif Weinidog yng Nghymru, beth fyddet ti’n ei wneud i stopio tlodi rhag digwydd?

Question Title

* 10. Wyt ti’n gallu meddwl am unrhyw enghreifftiau o ble mae rhywbeth da wedi cael ei wneud i ddelio â thlodi plant yn dy ardal di?

Question Title

* 11. Ac yn olaf, gawn ni ofyn ….
Wyt ti’n meddwl dy fod di a dy deulu’n byw mewn tlodi?

Thanks for completing this survey!

T