VETcert – Standarder för skötsel av skyddsvärda träd  - KONSULTERANDE NIVÅ

VETcert är ett Europeiskt ‘Erasmus +’ projekt som syftar till att utveckla ett certifieringssystem för skötsel och vård av skyddsvärda träd. Projektet kommer att utveckla ett certifieringssystem på två nivåer: en på praktiserande (arborister/jägmästare) nivå och en på konsultnivå.

Standarderna för skötsel av skyddsvärda träd har utarbetats utifrån svaren på ett frågeformulär som cirkulerat tidigare i år, projektpartnernas sammantagna erfarenheter och workshops med intressenter. De färdiga standarderna för skötsel av skyddsvärda träd kommer att stödja systemet genom att utgöra underlaget för bedömningsprocessen.

Vi välkomnar återkoppling på utkasten till standarderna, för att hjälpa oss att förbättra de slutgiltiga versionerna. Konsultationsperioden pågår fram till den 31 januari 2018. Standarderna finns i nuläget endast på engelska. Synpunkter eller svar på frågor kan ges antingen på svenska eller engelska. Standarderna hittas här

Svarande kan kommentera på endera eller båda standarderna, beroende på sina professionella kunskaper och erfarenheter. Detta frågeformulär är för KONSULTERANDE NIVÅ

Standarden är uppdelad i 11 sektioner. Enhetens nummer, titel och sammanfattning anges i den översta raden av varje tabell. Varje enhet kommer att ha ett eller flera kunskapsresultat, som motsvarar vad kandidaten förväntas kunna. Dessa resultat finns i den vänstra kolumnen. Den mellersta kolumnen beskriver hur kandidater kan visa att de har de relevanta kunskaperna och uppfyller standarden. För denna konsultations ändamål ges i den högra kolumnen några förtydliganden som är utformade för att underlätta förståelsen.

Där ett påstående under “Färdighets- och kunskapsstandard” följs av ett (P) gäller det endast praktiserande nivå och (C) gäller endast konsulterande nivå. Om ett påstående inte följs av någotdera så gäller det för båda standarder. De flesta påståendena förekommer i båda standarder men formuleringarna kan skilja sig något åt för att återspegla skillnaden mellan de båda nivåerna. Exempelvis i enhet 1 ”Skyddsvärda träd – igenkänning och värde” 1 iii) täcker samma ämne men formulering skiljer sig åt mellan standarderna:

●        Den praktiserande standarden anger: ” Identifiera skyddsvärda träd av olika slag. (P)”.

●        Den konsulterande standarden anger: ”Identifiera skyddsvärda träd av olika slag och ge en beskrivning av de huvudsakliga typerna av skyddsvärda träd som förekommer i Europa. (C)”.

Utkastet till standarden kommer att kvalitetsgranskas av en extern teknisk expert. I detta skede är vi inte ute efter återkoppling kring stavfel eller grammatiska misstag, då dessa kommer att åtgärdas under den externa kvalitetsgranskningsprocessen. För att underlätta konsultationsprocessen har vi skapat ett antal korta frågor som kommer hjälpa oss att fokusera på de områden som är i behov av förbättring. Det finns två frågor kopplade till var och en av de 11 enheterna. Om du inte har någon återkoppling att ge på varje enhet, kan du självklart hoppa över de frågorna. Om du vill lämna ytterligare kommentarer så kan det göras i textrutan i slutet av undersökningen eller genom att kontakta ditt lands partnerorganisation.

Standarderna för skötsel av skyddsvärda träd är den andra av sex projektsteg för VETcert. De nästkommande stegen är produktionen av utbildningsmaterial och att upprätta ett bedömnings- och certifieringssystem. Projektet pågår fram till augusti 2019, varefter certifieringssystemet kommer att göras tillgängligt.

Vänligen lämna din kontaktinformation om du önskar att erhålla fortsatta uppdateringar kring projektet.


T