Croeso - Ar ôl darllen yr hysbysiad preifatrwydd isod, cliciwch ar ‘Nesaf’ i ddechrau’r arolwg.

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Pwy ydym ni
Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ('y Cynulliad') yw rheolydd data y wybodaeth yr ydych yn ei darparu, a bydd yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.
Pam yr ydym yn casglu'r wybodaeth hon
Defnyddir eich ymateb i'r arolwg i hysbysu'r Comisiwn wrth ystyried newidiadau a gwelliannau i'n gwasanaethau digidol.  
Yr hyn a wnawn gyda'ch gwybodaeth
Bydd staff y Cynulliad a'r ymgynghorydd penodedig 'BoxUK Ltd' yn gweld yr ymatebion llawn i'r arolwg wrth ystyried a datblygu gwelliannau i'n gwasanaethau digidol.  Bydd Survey Monkey yn storio'r holl ymatebion i gwestiynau'r ymgynghoriad. Gall Survey Monkey storio'ch gwybodaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Ewch i wefan Survey Monkey i gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y bydd yn defnyddio'ch gwybodaeth: https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/
Am ba hyd y bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw
Caiff eich ymatebion eu cadw wrth inni ystyried a datblygu gwelliannau i'n gwasanaethau digidol, am gyfnod o ddim mwy na 3 blynedd.
Cysylltu â chi
Os ydych wedi cytuno yn eich ymateb i'r arolwg i ni gael cysylltu â ni am gyfweliad, gallwn ni (neu BoxUK Ltd) gysylltu â chi os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom am eich atebion, ond nodwch na fyddwn yn cysylltu â phob defnyddiwr.
Ceisiadau i'r Cynulliad Cenedlaethol am wybodaeth
Os gwneir cais am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid datgelu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych neu ran ohoni. Byddwn ond yn gwneud hynny os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith.
Rydym yn ystyried gwneud gwelliannau i'n gwasanaethau digidol, er mwyn sicrhau y gallwn ymgysylltu'n effeithiol â'n holl ddefnyddwyr.  Er mwyn gwneud hynny, rydym am wybod beth yw barn pobl amdanynt ar hyn o bryd a sut maen nhw'n meddwl y gallem eu gwella, ac rydym yn gwneud hyn er budd y cyhoedd.
Os hoffech chi: arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth berthnasol (fel yr hawl i gael gweld gwybodaeth), gofyn cwestiwn neu wneud cwyn am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, dylech gysylltu â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth y Cynulliad.
Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei gwefan.

Os ydych chi dan 16 oed, gofynnwch am ganiatâd gan eich rhiant neu warcheidwad cyn cymryd rhan yn yr arolwg hwn      

T