Alumni profile / Proffil cynfyfyrwyr

Could you take ten minutes to answer some questions about your time at Cardiff University and your career since? Alumni profiles help us inspire and attract prospective students, showcasing the types of careers and success that studying at Cardiff University can bring.

A fyddai’n bosibl i chi dreulio deng munud yn ateb rhai cwestiynau ynglŷn â’ch amser ym Mhrifysgol Caerdydd a’ch gyrfa ers gadael? Mae proffiliau cynfyfyrwyr yn ein cynorthwyo i ysbrydoli a denu darpar fyfyrwyr, gan arddangos y mathau o yrfaoedd a’r llwyddiant y gall astudio ym Mhrifysgol Caerdydd eu cynnig.
About you / Amdanoch chi

Question Title

* 1. Full name / Enw llawn

Question Title

* 2. Date of birth / Dyddiad geni

Date / Time

Question Title

* 3. Email address / Cyfeiriad ebost

Question Title

* 4. School of study (eg. Cardiff Business School) / Ysgol Academaidd (e.e Ysgol Busnes Caerdydd)

Tell us about your time at Cardiff University / Dywedwch wrthym am eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd

Question Title

* 5. What inspired you to apply and come to Cardiff University? / Beth wnaeth eich ysbrydoli i wneud cais a dod i Brifysgol Caerdydd?

Question Title

* 6. Were you involved with societies, volunteering or student support during your time in Cardiff? What did you get out of the experience? / A wnaethoch ymwneud â chymdeithasau, gwirfoddoli neu gefnogi myfyrwyr yn ystod eich amser yng Nghaerdydd? Sut gwnaethoch chi elwa o’r profiad?

Question Title

* 7. What's your favourite memory of your time as a Cardiff student? / Beth yw eich hoff atgof o'ch amser yn fyfyriwr yng Nghaerdydd

Question Title

* 8. Tell us about your career: what's your current role? What's a normal day like? / Dywedwch wrthym am eich gyrfa: beth yw eich rôl bresennol? Disgrifiwch ddiwrnod arferol

Question Title

* 9. Looking back, what advice would you give to yourself as a student? / Wrth edrych yn ôl, pa gyngor fyddech chi’n ei roi i’ch hun fel myfyriwr?

Question Title

* 10. If you can, provide us with a professional style photograph of yourself / Os oes modd, darparwch lun mewn arddull broffesiynol ohonoch chi eich hun

GIF, JPEG, JPG, PNG file types only.
Choose File
No file chosen
The University reserves the right to edit your profile content. Submission of your information confirms your agreement that
part(s) or all of your edited Alumni Profile and/or your submitted profile picture can be used by the University for promotional
and/or marketing purposes online or in print. Should you choose to no longer participate at any point in the future please
email us at alumni@cardiff.ac.uk

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i olygu cynnwys eich proffil i gyd-fynd â’n harddull. Drwy gyflwyno eich gwybodaeth, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon i'ch Proffil Cynfyfyriwr llawn neu ran(nau) ohono, ynghyd â'ch llun proffil, gael eu defnyddio gan y Brifysgol at ddibenion hyrwyddo a/neu marchnata ar-lein neu mewn print. Os byddwch yn penderfynu nad ydych am ganiatáu hyn rywbryd yn y dyfodol, rhowch wybod i ni drwy ebostio alumni@caerdydd.ac.uk

T