Mae’r Comisiwn Elusennau wrthi’n ymgynghori ar gwestiynau newydd posib ar gyfer Ffurflen Flynyddol y flwyddyn nesaf. Mae’r cwestiynau’n ymdrin â Chymorth Rhodd, codwyr arian proffesiynol a chyflog Prif Weithredwyr, ymysg pynciau eraill.

Mae WCVA wedi paratoi’r arolwg hwn i alluogi’r sector i gyfrannu at ein hymateb i’r arolwg. Rydym wedi nodi ein hymateb cychwynnol i’r cwestiynau hyn; ond mae’n agored i newid.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ddydd Gwener, 17 Tachwedd am 5pm. Bydd yn cymryd tua 30 munud i’w gwblhau.

Question Title

* 1. Cwestiwn newydd arfaethedig: A yw’r elusen yn gweithio gyda chodwr arian proffesiynol? Os felly, gofynnir i’r elusen a oes ganddi gontract llofnodedig â’r codwr arian proffesiynol.

Mae WCVA yn credu bod y cwestiwn hwn yn ddilys gan ei fod yn gysylltiedig â barn y Rheoleiddiwr Codi Arian yn y maes hwn, ond dylai’r cwestiwn nodi diffiniad y Rheoleiddiwr o godwr arian proffesiynol i sicrhau eglurder yn y sector drwyddo draw.

A ddylid cynnwys y cwestiwn hwn?

Question Title

* 2. Cwestiwn newydd arfaethedig: Sawl contract a gafodd yr elusen gan lywodraeth ganolog neu leol? Beth oedd cyfanswm gwerth y contractau a gafwyd gan lywodraeth ganolog neu leol? Sawl grant a gafodd yr elusen gan lywodraeth ganolog neu leol? Beth oedd cyfanswm gwerth y grantiau a gafwyd gan lywodraeth ganolog neu leol?

Mae WCVA yn credu y dylid cynnwys y cwestiwn hwn i alluogi pobl i sicrhau mwy o atebolrwydd a thryloywder yn y trydydd sector a llywodraeth leol/canolog, a gwella ffydd y cyhoedd yn y trydydd sector.

A ddylid cynnwys y cwestiwn hwn?

Question Title

* 3. Cwestiwn newydd arfaethedig: Yn ystod cyfnod ariannol y Ffurflen Flynyddol hon, faint o Gymorth Rhodd a hawliodd yr elusen?

Bydd gofyn y cwestiwn hwn hefyd yn gwella tryloywder a ffydd y cyhoedd yn y sector, yn ogystal ag olrhain ble y gellid gweinyddu Cymorth Rhodd yn fwy effeithiol. Serch hynny, dylid nodi y gallai gofyn hyn osod baich ychwanegol ar elusennau llai.

A ddylid cynnwys y cwestiwn hwn?

Question Title

* 4. Cwestiwn newydd arfaethedig: Yn ystod cyfnod ariannol y Ffurflen Flynyddol hon, a gafodd yr elusen incwm o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig? Os felly, gofynnir i’r elusen ddewis y gwledydd y cafwyd incwm ohonynt o restr cwymplen, a nodi swm yr incwm a dewis y ffynhonnell o’r opsiynau hyn:

·         Llywodraethau neu gyrff lled-lywodraethol tramor

·         Elusennau, cyrff anllywodraethol neu fudiadau dielw tramor

·         Sefydliadau tramor eraill (e.e. rhoddion cwmni preifat)

·         Rhoddwyr unigol

·         Rhoddwyr sefydliadol tramor eraill

·         Anhysbys/ddim yn gwybod

Mae WCVA yn deall cred y Comisiwn y gallai’r cwestiwn hwn helpu i greu darlun mwy cyflawn o gyllid elusennau a chanfod grwpiau sydd mewn perygl o gael eu cam-drin. Serch hynny, nid ydym yn siwr pam mae yna drothwy o £10,000 cyn y mae angen i fudiad adrodd ar hyn, a gallai’r cwestiwn hwn osod baich gweinyddol mawr ar nifer o grwpiau.

A ddylid cynnwys y cwestiwn hwn?

Question Title

* 5. Cwestiwn newydd arfaethedig: Yn ystod cyfnod ariannol y Ffurflen Flynyddol hon, a gafodd unrhyw un o staff eich elusen gyflog o £60,000 neu fwy? Os felly, gofynnir i’r elusen:

Nodwch nifer y staff ar gyfer pob un o’r bandiau cyflog canlynol:

£60,000-£70,000
£70,001 i £80,000
£80,001 i £90,000
£90,001 i £100,000
£100,001 i £110,000
£110,001 i £120,000
£120,001 i £130,000
£130,001 i £140,000
£140,001 i £150,000
Dros £150,001

Beth yw cyflog Prif Weithredwr yr elusen?

Mae WCVA yn teimlo nad yw cyflogau staff yn dynodi a yw elusen yn cyflawni ei hamcanion yn effeithiol ac yn cael effaith bositif. Fel y nodir yn y Cod Ymarfer Codi Arian, ‘Mae’n annheg cymharu costau’r naill fudiad â’r llall oherwydd gwahaniaethau mewn gweithgareddau ac, felly, yn y ffordd y mae mudiadau yn gwneud cyfrif am gostau’.

Serch hynny, rydym yn deall y gellid dadlau bod cyhoeddi’r wybodaeth hon yn ffordd o wella tryloywder yn y trydydd sector. Os felly, byddem yn awgrymu y gallai elusennau gyhoeddi cyflogau swyddogion gweithredol o fewn Adroddiadau Blynyddol ac ar eu gwefannau, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu naratif ochr yn ochr â’r wybodaeth hon i ddangos yr effaith maent yn ei chael. Mae cyhoeddi’r wybodaeth hon o fewn y Ffurflen Flynyddol yn amddifadu elusen o’r cyfle i ddangos y ffordd mae’n gweithio ac yn gwahodd canfyddiadau negyddol o’r sector.

A ddylid cynnwys y cwestiwn hwn?

T