Question Title

* 1. Proffil yr Ymatebwr

Question Title

* 2. Parc(iau) Gwledig yr ymwelwyd a nhw yn y 12 mis diwethaf

Question Title

* 3. Yn nhermau eich defnydd o'r parc yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a fyddech chi'n disgrifo eich hun fel:

Question Title

* 4. Os ydych chi wedi dewis "Ni fum I yno erioed", beth yw'r rhesymau nad ydych chi wedi ymweld ag unrhyw Barciau Gwledig yn ystod y 12 mis diwethaf? Os ydych chi wedi bod, I gwestiwn 3 gwelch yn dda

Question Title

* 5. Pam wnaethoch chi ymweld a'r parc y tro diwethaf, a wnaethoch chi ddod i: Ticiwch hyd a dri chategori os gwelwch yn dda

Question Title

* 6. Beth fyddech chi'n dymuno ei weld yn eich Parc Gwledig? Ticwch hyd a dri chategori os gwelch yn dda

Question Title

* 7. Yn ystod eich ymweliad diwethaf, a gawsoch chi unrhyw broblemau defnyddio'r llwybrau troed, y llwybrau seiclo, y llwybrau ceffylau a'r meysydd parcio yng nghanolfannau'r ymwelwyr? Pa mor hawdd new ba mor anodd oedd hi i chi ddefnyddio'r llwybrau troed?

Question Title

* 8. Os oedd yn anodd, bethyn benodol oedd yn ei wneud yn anodd i chi ddefnyddio'r llwybrau? Ticiwch hyd at dri chategori os gwelch yn dda

Question Title

* 9. A fyddai gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni yn eich cymuned leol a dysgu sgiliau newydd, cyfarfod a phobl newydd a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n Parciau Gwledig a'n Mannau Gwyrdd? Nodwch os gwelwch yn dda na fyddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt ar gyfer unrhyw beth heblaw cysylltu â chi fel y mae’r prosiect yn datblygu ac ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti

 

Question Title

* 10. A fyddech chi'n hoffi inni anfon newyddion atoch chi drwy  e-bost ynglyn a digwyddiadau a gynhelir yn y dyfodol ym Mharciau Gwledig Wrecsam?

Question Title

* 11. O'r rhestr isod, pa dri o'r gwelliannau a fyddech chi'n dymuno eu gweld fwyaf yn y Parciau Gwledig a'r Mannau Gwyrdd yn Wrecsam? Ticiwth hyd at dri chategori os gwelch yn dda

Question Title

* 12. A ydych chi'n ystyried bod gennych chi anabledd sy'n effithio ar eich defnydd o barciau a mannau agored? Ticiwth un yn unig os gwelwch yn dda

(Mae’r Comisiwn Hawliau Anabledd (CHA) yn diffinio Anabledd fel “Amhariad corfforol neu feddyliol sydd ag effaith anffafriol sylweddol a hirdymor ar allu unigolyn i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd”)

T