Cwblhewch y ffurflen hon i archebu lle ar gyfer digwyddiad de Cymru, ddydd Sadwrn 10 Medi.

Mae'r digwyddiadau yma yn agored i aelodau Ymarferwyr PACEY yn unig. Sylwch ar hyn o bryd na allwn dderbyn archebion gan aelodau'r Partner Ansawdd gan ein bod yn blaenoriaethu aelodau sy'n Ymarferwyr. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ag aelodau'r Partner Ansawdd os bydd niferoedd yn caniatáu.

Mae angen taliad o £20 tuag at gost y digwyddiad ar gyfer pob aelod sy'n Ymarferwr wrth i chi archebu. Sylwch na allwn dderbyn taliad drwy fodd eraill ar gyfer y digwyddiadau yma.

Os gwelwch yn dda gwnewch daliad i:
Enw cyfrif: Professional Association for Childcare and Early Years
Cod didoli: 08-02-28
Rhif cyfrif: 65040474
Cyfeirnod: ychwanegwch eich enw a 'Cymru' at y cyfeirnod wrth wneud y trosglwyddiad.

Ni fydd eich lle yn cael ei gadarnhau hyd nes y bydd eich archeb wedi'i chwblhau a'i derbyn gennym ni, a'r taliad wedi'i dderbyn. Mae pob lle yn amodol ar argaeledd. Gallwn gynnig ad-daliadau ar unrhyw archebion a wneir yn unol â’n polisi canslo hyd at 14 diwrnod cyn y digwyddiad. Ar ôl y dyddiad hwn ni ellir ad-dalu unrhyw daliad.

Amlinella polisi preifatrwydd PACEY sut y mae PACEY yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhannu. Mae PACEY yn ymrwymedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Am wybodaeth bellach am ein polisi preifatrwydd, gweler: Polisi Preifatrwydd PACEY sydd i’w weld ar ein gwefan (www.pacey.org.uk)
Please complete this form to book onto the South Wales event on Saturday 10th September. 

These events are open to PACEY Practitioner members only.  Please note at this time we are unable to accept bookings from Quality Partner members due to priority needing to be given to practitioner members.  Information will be shared with Quality Partner members if numbers allow.

A bank transfer payment of £20 towards the cost of the event is required for each Practitioner member at the time of booking.  Please note we are unable to accept payment by other forms for these events. 

Please make payment to:
Account name: Professional Association for Childcare and Early Years
Sort code: 08-02-28
Account number: 65040474
Reference: please add your name and 'Wales' to the reference when making the transfer.

Your place will not be confirmed at the event until your completed booking has been submitted and payment has been received.  All places are subject to availability.  Refunds in relation to cancellations can be requested in line with our cancellation policy up to 14 days before the event.  After this date any cancellations are non-refundable.
 
PACEY’s privacy policy sets out how PACEY uses and protects any personal information that you give us.  PACEY is committed to ensuring that your privacy is protected. For further information about our privacy policy please see: PACEY Privacy Policy that can be found on on our website (www.pacey.org.uk).

Question Title

* 1. Enw /Name:

Question Title

* 2. Cyfeiriad E-bostEmail address:

Question Title

* 3. Rhif Ffôn / Telephone :

Question Title

* 4. Awdurdod Lleol / Local Authority

Question Title

* 5. Rhif aelodaeth PACEY / PACEY membership number :

Question Title

* 6. Iaith ffafriol / Language preference

Question Title

* 7. Gofynion dietegol / Dietary requirements :

Question Title

* 8. Gofynion mynediad / Access requirements :

Mae angen taliad o £20 tuag at gost y digwyddiad ar gyfer pob aelod sy'n Ymarferwr wrth i chi archebu. Sylwch na allwn dderbyn taliad drwy fodd eraill ar gyfer y digwyddiadau yma.  Ni fydd eich lle yn cael ei gadarnhau hyd nes y bydd eich archeb wedi'i chwblhau a'i derbyn gennym ni, a'r taliad wedi'i dderbyn. Mae pob lle yn amodol ar argaeledd. Gallwn gynnig ad-daliadau ar unrhyw archebion a wneir yn unol â’n polisi canslo hyd at 14 diwrnod cyn y digwyddiad. Ar ôl y dyddiad hwn ni ellir ad-dalu unrhyw daliad.

Os gwelwch yn dda gwnewch daliad i:
Enw cyfrif: Professional Association for Childcare and Early Years
Cod didoli: 08-02-28
Rhif cyfrif: 65040474
Cyfeirnod: ychwanegwch eich enw a 'Cymru' at y cyfeirnod wrth wneud y trosglwyddiad.

A bank transfer payment of £20 towards the cost of the event is required for each Practitioner member at the time of booking. Please note we are unable to accept payment by other forms for these events. Your place will not be confirmed at the event until your completed booking has been submitted and payment has been received. All places are subject to availability. Refunds in relation to cancellations can be requested in line with our cancellation policy up to 14 days before the event. After this date any cancellations are non-refundable.

Please make payment to:
Account name: Professional Association for Childcare and Early Years
Sort code: 08-02-28
Account number: 65040474
Reference: please add your name and 'Wales' to the reference when making the transfer.

Question Title

* 9. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi gwneud y taliad o £20 ar gyfer y digwyddiad ac yn cytuno â’r telerau canslo fel yr amlinellwyd uchod / I confirm I have made the £20 payment for the event and agree to the cancellation terms as outlined above

Diolch yn fawr / Thank you
Byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch lle ar y digwyddiad trwy e-bost unwaith y bydd taliad wedi'i dderbyn.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â PACEY Cymru.
E-bost: paceycymru@pacey.org.uk Ffôn: 02920 351407

You will receive confirmation of your place on the event by email once payment has been received.
If you have any queries please contact PACEY Cymru.
Email: paceycymru@pacey.org.uk Telephone: 02920 351407

T