Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed yma ....

Bob yn ail flwyddyn byddwn yn casglu eich barn am agweddau pwysig ar eich cartref er mwyn i ni, fel pob darparwr tai cymdeithasol arall, allu ein cymharu ein hunain â darparwyr eraill ledled Cymru ac er mwyn i bob un ohonom allu gweld sut hwyl rydym yn ei chael arni. Oherwydd ein bod am ddangos yn glir sut rydym yn perfformio o gymharu â chymdeithasau tai eraill, rhaid i’n cwestiynau ni fod yr un fath â chwestiynau pawb arall. Y llywodraeth sy’n penderfynu ar y cwestiynau. Byddwch yn gallu gweld sut rydym yn perfformio hefyd – bydd y canlyniadau ar gael ar-lein yn 2022. Cofiwch gymryd eich amser i lenwi’r holiadur byr hwn a chofiwch achub ar y cyfle ar y diwedd i ennill gwobr o £100.

Question Title

* 1. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar y gwasanaeth a ddarperir gan ateb?

Question Title

* 2. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar ansawdd cyffredinol eich cartref?

Question Title

* 3. Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar y ffordd y mae ateb yn delio ag atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw?

Question Title

* 4. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ar eich cymdogaeth fel lle i fyw?

Question Title

* 5. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi bod eich rhent yn rhoi gwerth am arian?

Question Title

* 6. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi bod eich taliadau gwasanaeth yn rhoi gwerth am arian?

Question Title

* 7. Pa mor fodlon neu anfodlon yr ydych bod ateb yn gwrando ar eich barn ac yn gweithredu ar ei sail?

Question Title

* 8. Gan ystyried eich cartref chi’n benodol, pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi bod eich landlord cymdeithasol yn darparu cartref sy’n ddiogel?

Question Title

* 9. Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi â’r modd y mae eich landlord cymdeithasol yn ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Question Title

* 10. Pa mor fodlon neu anfodlon yr ydych â’r cyfleoedd a gewch i gymryd rhan ym mhrosesau ateb ar gyfer gwneud penderfyniadau?

Question Title

* 11. I ba raddau yr ydych yn fodlon neu’n anfodlon bod eich landlord cymdeithasol yn rhoi cyfle i chi fynegi barn am y modd y mae gwasanaethau’n cael eu rheoli?

Question Title

* 12. I ba raddau rydych yn cytuno â’r datganiad canlynol - "Rwy’n ymddiried yn fy landlord cymdeithasol"?

Question Title

* 13. Yr aelod o staff a’ch helpodd gyda’r gyfres hon o gwestiynau:

Question Title

* 14. Os hoffech gymryd rhan yn y gystadleuaeth a chael cyfle i ennill talebau ar-lein gwerth £100, nodwch eich enw, eich cyfeiriad ebost a’ch rhif ffôn yma: (Dim ond at ddibenion y gystadleuaeth y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon a/neu er mwyn ceisio datrys unrhyw broblemau sydd wedi’u dwyn i’n sylw drwy’r arolwg hwn, a bydd y wybodaeth yn cael ei dinistrio cyn pen 4 mis) Byddwn yn cysylltu â’r enillydd yn ystod wythnos 07/03/22.   

CANLYNIADAU: Os hoffech weld canfyddiadau’r arolwg hwn, mae croeso i chi fynychu sesiwn ar-lein ein Grŵp Cynllunio Arolygon rhwng 10:00 ac 11:30 ar 8 Mawrth 2022. Mae croeso i chi gysylltu ag Ali Evans: 01437 774766 / 07500 446611 /engage@atebgroup.co.uk i gael dolen i'r grŵp hwn, neu i gael fersiwn arall o'r canlyniadau.

Bydd adroddiad llawn sy’n dangos canlyniadau’r arolwg hwn ar gael ar ein gwefan ym mis Mai 2022, ar dudalen e2i.

MAE EICH BARN YN BWYSIG – DIOLCH AM SIARAD AG ATEB

 

OS YW’N BWYSIG I CHI, YNA MAE’N BWYSIG I NI

T