Question Title

* 1. Pa Ysgol a Choleg ydych chi'n perthyn iddi a beth yw eich rôl?

Question Title

* 2. A ydych chi/eich Ysgol, Canolfan neu Sefydliad Ymchwil yn ymgymryd ag unrhyw addysgu sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd amgylcheddol ar hyn o bryd?

Question Title

* 3. Os ydych, rhowch wybod i ni a yw'n gynllun gradd Israddedig/MSc/MRes ac os yn bosibl, rhowch godau a theitlau'r modiwlau perthnasol.

Question Title

* 4. Os ydych, rhowch drosolwg cryno o'r pynciau y mae eich addysgu yn eu cwmpasu a chanran bras o'r modiwl sy'n berthnasol i gynaliadwyedd amgylcheddol:

Question Title

* 5. A ydych chi/eich Ysgol, Canolfan neu Sefydliad Ymchwil yn ymgymryd ag unrhyw ymchwil sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd amgylcheddol ar hyn o bryd?

Question Title

* 6. Os ydych, rhowch drosolwg cryno o'r themâu/pynciau ymchwil, enwau’r Prif Ymchwilwyr a'r Grwpiau Ymchwil:

Question Title

* 7. Ydych chi o'r farn y dylech chi/eich Ysgol, eich Canolfan neu'ch Sefydliad Ymchwil fod yn ymgymryd â mwy o ymchwil/addysgu sy'n ymwneud â chynaliadwyedd amgylcheddol?

Question Title

* 8. Os ydych, ym mha feysydd yr hoffech chi weld ymchwil yn cael ei datblygu a pha gymorth sydd ei angen arnoch i gyflawni hyn?

Question Title

* 9. Rhowch sylwadau am y dysgu a'r ymchwil amgylcheddol a chynaliadwy yn yr Ysgol/Coleg yr hoffech chi eu gweld yn cael eu datblygu:

Question Title

* 10. I ba raddau y mae Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig (SDGs) yn sbarduno gweithgareddau ymchwil ac addysgu eich Ysgol/Canolfan/Sefydliadau Ymchwil (URI)? A yw eich Ysgol/Canolfan/URI yn defnyddio'r SDGs yn benodol yn ei strategaeth gynllunio gyffredinol?

0 of 10 answered
 

T