Question Title

* 1. Känner du till nationell lagstiftning om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården (införd för att införliva direktiv 2010/32/EU) som gäller från och med 2013)?

Question Title

* 2. Har ni sett över er policy för stick- och skärskador sedan 2013 som en följd av nationell lagstiftning och vägledning?

Question Title

* 3. Ges särskild utbildning om riskerna i samband med blodburen smitta, förebyggande av stick- och skärskador, korrekt användning av medicintekniska produkter med inbyggd säkerhetsmekanism och rapportering stick- och skärskador, inklusive information om vilka åtgärder som ska vidtas efter en skada?

Question Title

* 4. Görs riskbedömningar av alla verksamheter där det finns risk för exponering som kan leda till stick- och skärskador?

Question Title

* 5. Om en riskbedömning visar att en risk för stick- och skärskador och/eller infektion föreligger, elimineras eller minskas riskerna så mycket som det är praktiskt möjligt, t.ex. genom att onödig användning av produkter som kan ge stick- och skärskador elimineras och produkter med säkerhetsmekanismer tillhandahålls?

Question Title

* 6. Får personalen anvisning om att när det är möjligt använda medicintekniska produkter med säkerhetsmekanism?

Question Title

* 7. Registreras och utreds alla stick- och skärskador?

Question Title

* 8. Gäller alla ovanstående åtgärder även i situationer när din organisation använder egenföretagare, kontraktsanställda och personal från bemanningsföretag?

Question Title

* 9. För de medicintekniska produkter med nål eller annan stickande eller skärande del som användes under den period som anges nedan, vilken procentandel hade säkerhetsmekanismer för att förhindra exponering för den stickande eller skärande delen?

Question Title

* 10. För produkter med nål eller annan stickande eller skärande del, vilken procentandel hade 2015 en säkerhetsmekanism inom följande produktkategorier?

Question Title

* 11. Ange vilken typ av arbetsplatser som finns inom eller företräds av din organisation:

T