Pytania:

Question Title

* 1. Czy znają Państwo krajowe przepisy dot. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (wprowadzone na podstawie dyrektywy 2010/32/EU) obowiązujące od 2013 roku?

Question Title

* 2. Czy dokonali Państwo zmian w zakresie polityki dot. zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami od 2013 roku, by dostosować ją do krajowych przepisów i wytycznych?

Question Title

* 3. Czy zostało przeprowadzone specjalne szkolenie w zakresie ryzyka związanego
z zakażeniami krwiopochodnymi, zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami, prawidłowego stosowania narzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy chroniące przed zranieniem oraz zgłaszania przypadków zranień ostrymi narzędziami oraz działań, które należy podjąć, gdy dojdzie do zranienia?

Question Title

* 4. Czy wobec wszystkich działań stwarzających ryzyko zranienia ostrym narzędziem medycznym podejmowana jest ocena ryzyka?

Question Title

* 5. Czy w przypadku gdy wyniki oceny ryzyka wskazują na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami i/lub ryzyko zakażenia, podejmowane są działania w celu wyeliminowania zagrożenia lub ograniczenia go w jak największym stopniu, np. poprzez wyeliminowanie użycia ostrych narzędzi, gdy nie jest to konieczne oraz zapewnienie bezpiecznych narzędzi medycznych?

Question Title

* 6. Czy personel zawsze gdy jest to możliwe otrzymuje polecenie używania bezpiecznych narzędzi medycznych?

Question Title

* 7. Czy wszystkie przypadki obrażeń spowodowanych ostrymi narzędziami są kontrolowane i rejestrowane?

Question Title

* 8. Czy wszystkie powyższe środki zapobiegawcze mają również zastosowanie w przypadku, gdy Państwa organizacja zatrudnia osoby pracujące na własny rachunek, na umowę lub pracowników agencji.

Question Title

* 9. W jakim zakresie (procentowo) stosowano mechanizm zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w przypadku narzędzi wyposażonych w igły lub inne ostre elementy w podanych latach.

Question Title

* 10. W jakim zakresie (procentowo) stosowano mechanizm zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w przypadku narzędzi wyposażonych w igły lub inne ostre elementy w 2015 roku dla wymienionych kategorii narzędzi?

Question Title

* 11. Proszę wskazać, które miejsca pracy obejmuje lub reprezentuje Państwa organizacja.

T